รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๒ - วัดทุ่ง
ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย สกลนคร

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมานิตย์ใครบุตรธมฺมวโรวัดศรีบุญชูคณะจังหวัดสกลนคร
2พระบุญเทียมเศรษฐาไชยอภิฉนฺโทวัดศรีบุญชูคณะจังหวัดสกลนคร
3พระณรงค์สุผาปิยธมฺโมวัดศรีบุญชูคณะจังหวัดสกลนคร
4พระหวังผาสุวรรณ์โชติธมฺโมวัดศรีจอมแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
5พระประสาทผาลีสุทฺธิญาโณวัดศรีจอมแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
6พระไพวัลย์ผาสุวรรณ์ฐามวโรวัดศรีจอมแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
7สามเณรศุภกรคำศิริ-วัดโพนแพงรัตนสังฆารามคณะจังหวัดสกลนคร
8พระสมศักดิ์บุตรสุวรรณ์เตชปญฺโญวัดสว่างแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
9พระพิทักษ์บุญชาญสุธมฺโมวัดสว่างแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
10พระธนพลพรมจินดาศรีฐิตญาโณวัดสว่างแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
11พระธีระวัฒน์คิดโสดาอาทโรวัดสว่างภิรมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
12พระณัฐพลคุณบุราณสุจิตฺโตวัดสว่างภิรมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
13พระสุรเดชคุณเลิศเทวธมฺโมวัดศรีสมพรคณะจังหวัดสกลนคร
14พระชัยวัฒน์ศรีสมัยกิตฺติญาโณวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
15พระนัฐพลงาสิทธิ์อนาควโรวัดไตรแก้วคณะจังหวัดสกลนคร
16พระชินติงมหาอินทร์ชินวํโสวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
17สามเณรสยามเพิ่มสุขวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
18พระเตียงชัยคุโณชุตินฺธโรวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
19สามเณรศักดิ์ดาเฟื่องไทยวัดศรีโพนเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
20สามเณรชยากรชัยพรมวัดศรีโพนเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
21สามเณรภูวินผ่องแผ้ววัดศรีโพนเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
22สามเณรอภิชาตเฟื่องไทยวัดศรีโพนเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
23สามเณรอภินันท์สั่งสอนวัดศรีโพนเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
24สามเณรธรรมรัตน์แสงนนท์วัดศรีโพนเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
25สามเณรสุรเดชอุตรหงษ์วัดศรีโพนเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
26พระพรชัยพรมเลิสปภาโสวัดไตรภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
27พระตาอินธิโคตรเตชปญฺโญวัดไตรภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
28สามเณรกิตติกรหญิงเขียววัดไตรภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
29สามเณรทักษ์ดนัยขันละครวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร
30สามเณรภูชลธิศฑตรงธิวัดทุ่งคณะจังหวัดสกลนคร