รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๑ - วัดศรีบุญเรือง
ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า สกลนคร

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติศักดิ์ต้นสาสิริปญโญวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
2พระใจยาบัวถออรุโณวัดมหาชัยคณะจังหวัดสกลนคร
3พระเอกพจน์ประสมศรีมติมุตฺโตวัดมหาชัยคณะจังหวัดสกลนคร
4พระอ่อนศรีแก้วมุกดาเขมรโตวัดมหาชัยคณะจังหวัดสกลนคร
5พระเมฆาทับลือชัยปญญาธิโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
6พระนิคมน้อยคำภาอาทโลวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
7พระสำเริงเคียงวงศ์เขมรโตวัดสว่างอารมย์คณะจังหวัดสกลนคร
8พระวิระศรหม้อคำประภาโตวัดผาศักดิ์วนารามคณะจังหวัดสกลนคร
9พระเปรมปรีดาณ์สานทัดจนฺทสาโรวัดผาศักดิ์วนารามคณะจังหวัดสกลนคร
10พระบุญหนาโป่มวงศ์ธมฺมสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
11พระธีระยุทธเขียวชอุ่มสิริทตฺโตวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
12พระประนิวัฒน์แก้วประทุมโชติวโรวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
13พระจารุวัตรป้องกันพุทฺธสโรวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
14สามเณรพีระมั่นจิตร-วัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
15สามเณรอนุภาพคธเขื่อน-วัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
16พระฉัตรยาทิพมาตรอธิโตวัดสระพังทองคณะจังหวัดสกลนคร
17พระตรงชัยพันธ์หงษ์อาจาโรวัดสระพังทองคณะจังหวัดสกลนคร
18พระนิรุตต์เจตรบุตรสนฺติจิตฺโตวัดแสงมณีวนารามคณะจังหวัดสกลนคร
19พระบุญศรีโนนชมพูจารุธมฺโมวัดแสงมณีวนารามคณะจังหวัดสกลนคร
20พระบุตดีโพธิ์ขาวสมาหิโตวัดคีรีวรรณวนารามคณะจังหวัดสกลนคร
21พระนารายณ์หอมเฮ้าวรธมฺโมวัดคีรีวรรณวนารามคณะจังหวัดสกลนคร
22สามเณรปัญขจรพันโยลุง-วัดคีรีวรรณวนารามคณะจังหวัดสกลนคร
23พระไพรศรีวงศ์หาเทพจารุวณฺโณวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
24พระทองชุนศรีแสนจนฺทสาโรวัดบึงบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
25พระณรงค์พรมคุณอุ่นกิตฺติปญโญวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
26พระวิวัฒน์เสนาศรีอคฺคธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
27พระถาวรหลักตาอิสฺสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
28พระอาทิตย์เงินลุนปาอติสโยวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
29พระสมชายจูมจุนดาเขมจิตฺโตวัดจูมศรีคณะจังหวัดสกลนคร
30สามเณรเศณษฐศิริอุปทุม-วัดป่าบ้านตาดคณะจังหวัดสกลนคร
31พระจตุพลแสนละเอียดปญญาพโลวัดไตรสิกขารามคณะจังหวัดสกลนคร
32พระฉัตรชัยบุญวันฐานุตฺตโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
33สามเณรอภิวัฒน์พรหมจันทร์-วัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
34พระภูวสันต์กะนะฮาดวิสารโทวัดโพนก่อศรีชมภูคณะจังหวัดสกลนคร
35สามเณรพงธวุฒิศรีเมือง-วัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร