รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๐๙ - วัดเสบุญเรือง
ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส สกลนคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 64 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประจักร์ประทัยเทพจกฺกวโรวัดบูรพานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
2พระปัญญาอินธิเสนธีรปญฺโญวัดพรสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
3พระปัญญาผาแดงมหาปญฺโญวัดพรสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
4พระวรวุฒน์แซ่ตั้งอภิปญฺโญวัดพรสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
5พระสาครชนะชัยสิริมงฺคโลวัดพรสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
6พระสุวรรณมงคลงามมหามงฺคโลวัดพรสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
7พระจำลองเป่มแฮวอาจิตธมฺใมวัดดอนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
8พระชัยอนันท์เทอญเทาอนาทาโนวัดดอนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
9พระสมควรแผ่นผาจรณธมฺโมวัดดอนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
10พระอนุรักษ์จารุขันธ์สุมงฺคโลวัดดอนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
11พระพิสิษฐศักดิ์ศรีถาพรติกฺขปญฺโญวัดดอนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
12สามเณรศุภชัยจดจำวัดดอนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
13พระมนตรีนิกุลชยทตฺโตวัดวังบงสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
14พระอธิวัฒน์นารินทร์รักษ์ชยปาโลวัดวังบงสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
15พระลือชัยมูลดีชยธมฺโมวัดวังบงสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
16พระเพชรมณีโพธิ์สุฐานวีโรวัดวังบงสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
17พระมงคลแก้วอัคฮาดธมฺมปาโลวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
18สามเณรอนุกูลสารพันธ์วัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดสกลนคร
19พระประมูลอุ้ยวงศ์หิริธมฺโมวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดสกลนคร
20พระสิทธิ์ณรงค์อินธิบาลฐานิสฺสโรวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดสกลนคร
21พระอนุชายางศีลาปญฺญาวโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
22พระกิตติศักดิ์ต้นภูบาลสุตปญฺโญวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
23พระคำปันวงผาบุตรคนฺธสาโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
24พระสุพีประเคนคะชาเขมเทโววัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
25พระสมพรพลลาชมจนฺทสาโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
26พระนีระวิทย์บุญพันธ์จารุธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
27พระมนตรีเก้าตาจันทร์วิสารโทวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
28พระพนมชัยบุตรศรีคมฺภีรปญฺโญวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
29สามเณรอนุกรณ์มณีวรรณวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
30สามเณรณัฐพงษ์ไชยเชษฐ์วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
31สามเณรคมสรคำสร้อยทองวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
32สามเณรชาญยุทธอินทรพุฒวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
33พระคำการสอาดโสภณจิตฺโตวัดมรรคาคีรีขันธ์คณะจังหวัดสกลนคร
34พระนิรันสุภาพันธ์กนฺตวีโรวัดมรรคาคีรีขันธ์คณะจังหวัดสกลนคร
35พระณัฎฐพลฉิมนุตพานขนฺติวโรวัดมรรคาคีรีขันธ์คณะจังหวัดสกลนคร
36พระถนอมผิวชัยจารุธมฺโมวัดมรรคาคีรีขันธ์คณะจังหวัดสกลนคร
37พระสมบูรณ์ศรีมุงคุณสนฺตจิตฺโตวัดมรรคาคีรีขันธ์คณะจังหวัดสกลนคร
38พระสมพรชนไธสงฐานธมฺโมวัดมรรคาคีรีขันธ์คณะจังหวัดสกลนคร
39พระอดุลย์ปานชูวงษ์มหาวีโรวัดมรรคาคีรีขันธ์คณะจังหวัดสกลนคร
40สามเณรวิสุทธิ์จัดตาดีวัดมรรคาคีรีขันธ์คณะจังหวัดสกลนคร
41สามเณรอรรถพลอินภูมีวัดใหม่อินทร์ภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
42พระนพพรแก้วสีขาวทีปธมฺโมวัดใหม่แสงอรุณคณะจังหวัดสกลนคร
43พระสมพงษ์ผันพินิจสมจิตฺโตวัดใหม่แสงอรุณคณะจังหวัดสกลนคร
44พระสมเกียรติมณเฑียรฐิติญาโณวัดใหม่แสงอรุณคณะจังหวัดสกลนคร
45พระสมศักดิ์แสนโสภาสิริมงฺคโลวัดใหม่แสงอรุณคณะจังหวัดสกลนคร
46พระสกลสมสิงห์จิรธมฺโมวัดใหม่แสงอรุณคณะจังหวัดสกลนคร
47พระคำจันทร์นามเดชปภาโสวัดโนนอุดมคณะจังหวัดสกลนคร
48พระวันชัยโนนสุภาพสิทฺธิเตโชวัดโนนอุดมคณะจังหวัดสกลนคร
49พระอนุชาพรหมมินทร์รํสิโรจโนวัดโนนอุดมคณะจังหวัดสกลนคร
50พระยอมอิ่มบุญจกฺกชโยวัดโนนอุดมคณะจังหวัดสกลนคร