รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๐๘ - วัดบูรพาภิรมย์
ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว สกลนคร

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษณาชาคำสุภาจาโรวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
2พระประวัสดิ์จันทะเสนกิตฺติปญฺโญวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
3พระดำรงสายเมืองสุมงฺคโลวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
4พระภูชิตธรรมคันธีชิตธมฺโมวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
5พระอุดมพืชทองหลางภทฺทจาโรวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
6พระยุทธพงษ์วงค์สารียุทฺธวํโสวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
7พระรักชาติภาวงศ์ปิยชาโตวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
8พระสุริยาละอองเอกถิรจิตฺโตวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
9พระโชคอนันต์โสภางามโสตฺถิโสภโณวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
10สามเณรภาคภูมิเจริญรัตน์วัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
11สามเณรสรวิศวงค์คำวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
12สามเณรปฏิภาณปราบศรัตรูวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
13สามเณรธีรภัทรรังสีวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
14สามเณรวรวุฒิบุตรตัดสินวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดสกลนคร
15พระหลอดสัตสีญาณวีโรวัดป่าแก้วเจริญธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
16พระสิขรินทร์คำภูธมฺมคุตฺโตวัดป่าแก้วเจริญธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
17สามเณรพงษกรฟองทาวัดป่าแก้วเจริญธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
18สามเณรธีรเดชอู่วิเชียรวัดป่าแก้วเจริญธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
19สามเณรภัคพลธรรมคุณวัดป่าแก้วเจริญธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
20พระวีระยุทธฝ่ายขันธ์วีรยุทฺโธวัดศิลาอาสน์คณะจังหวัดสกลนคร
21พระวรากรเริ่มศรีวรากโรวัดศิลาอาสน์คณะจังหวัดสกลนคร
22พระประมัยปักลาดสุทฺธิมโนวัดศิลาอาสน์คณะจังหวัดสกลนคร
23พระสังคมก้องเวหาสิริจนฺโทวัดศิลาอาสน์คณะจังหวัดสกลนคร
24พระสุนทรหาญฉวะสุนฺทรธมฺโมวัดศิลาอาสน์คณะจังหวัดสกลนคร
25พระประสิทธิ์ใจกว้างสามตฺธิโกวัดศิลาอาสน์คณะจังหวัดสกลนคร
26พระวิจิตรด้วงศาลาปริปุณฺโณวัดศิลาอาสน์คณะจังหวัดสกลนคร
27พระไพโรจน์ภารปรีชาสุเมโธวัดศิลาอาสน์คณะจังหวัดสกลนคร
28พระหนูแดงดอนยางน้อยฐานิสฺสโรวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
29พระพลสิทธิ์ผาญแสนเสาร์ฐิตโสภโณวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
30พระสมบูรณ์พิมพ์พงษ์ภทฺทธมฺโมวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
31พระสุรัตน์ทองเบ้าภทฺทจาโรวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
32พระพิพัฒน์นามโคตรปิยธมฺโมวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
33พระกองแก้วศรีสาครกนฺตวรโรวัดจันตะคามคณะจังหวัดสกลนคร
34พระเจษฎาไชยมิตรอริญฺชโยวัดม่วงวิลาลัยคณะจังหวัดสกลนคร
35พระอรรถพงษ์แวงวรรณ์มหาปญฺโญวัดม่วงวิลาลัยคณะจังหวัดสกลนคร
36พระธวุฒิผาญแสนเสาร์ปญฺญาวุฑฺโฒวัดม่วงวิลาลัยคณะจังหวัดสกลนคร
37พระศักดิ์ชัยพรมโวปิยสีโลวัดม่วงวิลาลัยคณะจังหวัดสกลนคร
38พระธรรย์ณธรชารัมย์วชิรญาโณวัดคีรีวิหารคณะจังหวัดสกลนคร
39สามเณรศิริชัยจันทร์ศรีโคตรวัดม่วงวิลาลัยคณะจังหวัดสกลนคร