รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๐๖ - วัดโพธิ์ศรี
ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรธีรพัฒน์แสนตุ้ยวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดสกลนคร
2สามเณรพีระวัฒน์ตะพันธ์วัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดสกลนคร
3สามเณรณัฐวุฒิสีสันมีวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดสกลนคร
4สามเณรนพรุจพันธ์จำปาวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดสกลนคร
5สามเณรปฐมพงษ์สอนละวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดสกลนคร
6สามเณรยศพรเกษโสภาวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดสกลนคร
7สามเณรธนกฤติเจริญชัยวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดสกลนคร
8พระสมรักไขกาวิงเนปกฺโกวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดสกลนคร
9พระบุญหลายวันคำอภินนฺโทวัดสว่างภูมิดลคณะจังหวัดสกลนคร
10พระสบายวันคำเวปุลฺโลวัดสว่างภูมิดลคณะจังหวัดสกลนคร
11พระบุญทันฝอยกลางสมาจาโรวัดลุมพินีวันคณะจังหวัดสกลนคร
12สามเณรครรธวัฒน์พูมลาวัดสว่างภูมิดลคณะจังหวัดสกลนคร
13สามเณรวิทวัสชมภูเมืองวัดสว่างภูมิดลคณะจังหวัดสกลนคร
14สามเณรพันธวัสนามชมภูวัดโพนยูงคณะจังหวัดสกลนคร
15สามเณรณัฐวุฒิบุราณลือวัดสว่างภูมิดลคณะจังหวัดสกลนคร
16พระทวีชัยบุญครองวิสุทฺโธวัดสว่างภูมิดลคณะจังหวัดสกลนคร
17พระวรุณเสนจันตะสุภาจาโรวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
18พระอิทธิพลฆารพวงอนาลโยวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
19พระอุดรแย้มฎีกาอนาลโยวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
20พระบุญสวยเพ็นนาดีสุภทฺโทวัดคันธารมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
21พระวรสิทธิ์สายเนตรนรินฺโทวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
22พระทองสีสักขาพรหมอธิปญฺโญวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
23พระวีระพันธ์คำภูมีธมฺมสาโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
24พระณัฐวุฒินันทรักษ์สีลเตโชวัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดสกลนคร
25พระสำราญสมจินดาสุทฺธญาโณวัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดสกลนคร
26พระสมศักดิ์ยืนนานสุเมโทวัดอินทสุวรรณคณะจังหวัดสกลนคร
27พระชูศักดิ์นาไชยเวศน์จนฺทปญฺโญวัดอินทสุวรรณคณะจังหวัดสกลนคร
28พระวุฒิกรณ์เพลีอนุตฺตโรวัดอินทสุวรรณคณะจังหวัดสกลนคร
29พระชาญชัยผ่องแผ้วสุภาจาโรวัดโพธิ์ชัยเจริญคณะจังหวัดสกลนคร
30พระสมสีมากิตฺติปญฺโญวัดโพธิ์ชัยเจริญคณะจังหวัดสกลนคร
31พระคมกฤชสีสุระฐานวุฑฺโฒวัดโพธิ์ชัยเจริญคณะจังหวัดสกลนคร
32พระพูลศิลป์ล้วนวิเศษจนฺทธมฺโมวัดโพธิ์ชัยเจริญคณะจังหวัดสกลนคร
33พระนครินทร์ไชยทองพันธ์ขนฺติสาโรวัดแจ้งวิสุทธารามคณะจังหวัดสกลนคร
34พระอดิศักดิ์จันทร์สุขปญฺญาวโรวัดแจ้งวิสุทธารามคณะจังหวัดสกลนคร
35พระพิเชตโคตรสีนีย์อตฺถกาโมวัดมงคลไชยารามคณะจังหวัดสกลนคร
36พระสุรศักดิ์ธิมะสารขนฺติโกวัดมงคลไชยารามคณะจังหวัดสกลนคร
37พระนกเล็กสีโนนงิ้วสติสมฺปนฺโนวัดเจริญชัยคณะจังหวัดสกลนคร
38พระวิเชียรเล็กชิโตวชิรญาโณวัดเจริญชัยคณะจังหวัดสกลนคร
39พระจันทร์อ่อนละมุลโชติปญฺโญวัดสีมาธิการามคณะจังหวัดสกลนคร
40พระศุภสิทธิ์เทพจรสิริจนฺโทวัดสามัคคีท่าหลวงคณะจังหวัดสกลนคร
41สามเณรนันทวัฒน์ทะราชวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร