รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๐๕ - วัดกุดบาก
ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก สกลนคร

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระซอนแสงจันทร์มหาปญฺโญวัดกุดแฮดคณะจังหวัดสกลนคร
2พระสมยศกุดวงค์แก้วอคฺคธมฺโมวัดกุดบากคณะจังหวัดสกลนคร
3สามเณรอานนท์กุดวงค์แก้ววัดกุดบากคณะจังหวัดสกลนคร
4สามเณรธีระพงษ์วงษ์ศิลป์วัดค้อน้อยคณะจังหวัดสกลนคร
5พระศุภากรไพคำนามนริสฺสโรวัดค้อใหญ่คณะจังหวัดสกลนคร
6พระรุ่งโรจน์หงษ์ภูเตชธมฺโมวัดเทพวิสุทธารามคณะจังหวัดสกลนคร
7สามเณรอธิศพัฒน์คำชมภูวัดเทพวิสุทธารามคณะจังหวัดสกลนคร
8พระพิชเยศดิษฐแก้วธีรปญฺโญวัดนาขามคณะจังหวัดสกลนคร
9พระนัทธพงศ์พองพรหมธีรภทฺโทวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดสกลนคร
10พระทวีศักดิ์ปรานิสุวรรณทีฆายุโกวัดบ้านงิ้วคณะจังหวัดสกลนคร
11พระไพศาลเหนือคูเมืองภทฺทปญฺโญวัดกลางภูคณะจังหวัดสกลนคร
12พระเกษมสอนสูญมหาปุญโญวัดกลางภูคณะจังหวัดสกลนคร
13พระคทาวุธโพธิงามสุชาโตวัดโพนงามคณะจังหวัดสกลนคร
14พระอเนกยะไชยศรีโชติธมฺโมวัดโพนงามคณะจังหวัดสกลนคร
15พระชินวัตรถาปันแก้วเขมปญฺโญวัดโพนงามคณะจังหวัดสกลนคร
16สามเณรธนากรพังแสงสุวัดโพนงามคณะจังหวัดสกลนคร
17พระหลัดภูอ่อนศรีขนฺติโกวัดโพธิสมพรคณะจังหวัดสกลนคร
18สามเณรประพันธุ์ศรีมุกดาวัดมงคลวีระพันธ์คณะจังหวัดสกลนคร
19พระคูณสร้างคอมอนาลโยวัดหนองสะไนคณะจังหวัดสกลนคร
20พระสุวินกระจ้งทองชาตเมธีวัดหนองสะไนคณะจังหวัดสกลนคร
21พระทองใสนิยมการฐิตธมฺโมวัดหนองสะไนคณะจังหวัดสกลนคร