รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๐๔ - วัดโพนธาราม
ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ สกลนคร

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระถนอมฮุยพิทักษ์ปภสฺสโรวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสกลนคร
2พระหนูนามันสิทธิ์สุจิญฺโญวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสกลนคร
3พระเสงี่ยมสำพะโวฐานุตโรวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสกลนคร
4พระธีรวัฒน์วงษศ์ระอองถิรวฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสกลนคร
5พระชัยวัฒน์ยังภายจนฺทวํโสวัดสันติกุสุมาลย์คณะจังหวัดสกลนคร
6พระสุทธิพงษ์หาดสูงวิปุโลวัดสันติกุสุมาลย์คณะจังหวัดสกลนคร
7พระทัศน์ฮุยพิทักษ์อภิปณฺโญวัดโพนธารามคณะจังหวัดสกลนคร
8พระสุขสันต์ฤทธิฤาวงษ์สุขิโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
9พระสะอาดแผนเมืองรตนโชโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
10สามเณรทรงกรดเขียวเด็ดวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
11พระกชกรสุริยะเรียมทวีจันอธิปญฺโญวัดสามัคคีศรีดารามคณะจังหวัดสกลนคร
12พระภาคภูมิดอกสีภูริปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
13สามเณรยศพลขวาธิจักรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
14พระบุญเรืองศิลลาพันธ์ชยวุฑฺโฒวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดสกลนคร
15พระเริงชัยไมอักรีสมฺปนฺโนวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดสกลนคร
16พระวิเชียรวระโงนสุจิณฺโณวัดกลางวิทยาคณะจังหวัดสกลนคร
17พระแก้วระแสนพรหมญาณสุทฺโธวัดกลางวิทยาคณะจังหวัดสกลนคร
18พระภูวดลโพธิ์แสนหลีชาคโรวัดกลางวิทยาคณะจังหวัดสกลนคร
19พระคณกรศักดิ์ขันธ์เขมจิตฺโตวัดหนองบัวสร้างคณะจังหวัดสกลนคร
20พระชัชวาลผาผองยุนโชติปาโลวัดหนองบัวสร้างคณะจังหวัดสกลนคร
21พระเอกพรอุ่มภูธรชาครธมฺโมวัดหนองบัวสร้างคณะจังหวัดสกลนคร
22พระสกลผาสีดาฐิตญาโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
23พระทำนุแก้วมุกดาสนฺตจิตฺโตวัดศรีลำดวนคณะจังหวัดสกลนคร
24พระธนากรอุ่มภูธรจิตฺตสํวโรวัดศรีลำดวนคณะจังหวัดสกลนคร