รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเลย ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๑๐๑๓ - วัดดอนหอพัฒนาราม
ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง เลย

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเอกอรัญวังพุฒอาจาโรวัดสันติธรรมารามคณะจังหวัดเลย
2พระนฤเบศน์ขวัญจรเตชธมฺโมวัดป่าเวฬุวันคณะจังหวัดเลย
3พระอภินันท์ศรีอุดมกิตฺติสาโรวัดศรีอรุณคณะจังหวัดเลย
4พระคำแหงพรหมพินิจปญฺญาวโรวัดดอยสวรรค์คณะจังหวัดเลย
5พระธวัชชัยทองตาแสงธมฺมนโตวัดโพธิ์บังคณะจังหวัดเลย
6พระชาติพิมพ์จันทร์ฐานวโรวัดดอยสวรรค์คณะจังหวัดเลย
7พระเกียรติศักดิ์ธรรมนูญกตปญฺโญวัดโนนกอกแก้วคณะจังหวัดเลย
8พระอดิศักดิ์ลานทะจันทร์ยติกโรวัดโนนกอกแก้วคณะจังหวัดเลย
9สามเณรเจษฎากองเงินวัดป่านาฝายคณะจังหวัดเลย
10พระพันธ์ทิพย์เกษทองมาอริยวํโสวัดศรีจำปาคณะจังหวัดเลย
11พระธราธิปนามวงศ์จนฺทปญฺโญวัดศรีจำปาคณะจังหวัดเลย
12พระศรเทพนามวงศ์สิริจนฺโทวัดศรีจำปาคณะจังหวัดเลย
13พระสนั่นพลเสนาจนฺทสาโรวัดใหม่ศรีชมภูคณะจังหวัดเลย
14พระพุฒิพงษ์พุฒพันธ์ปญฺญาวชิโรวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดเลย
15สามเณรณัฐพงษ์ศรีสุมาตย์วัดใหม่ศรีชมภูคณะจังหวัดเลย
16สามเณรนิติศักดิ์ปริวันทะโกวัดใหม่ศรีชมภูคณะจังหวัดเลย
17พระพงพันธ์โสธรรมมงคลปภาโสวัดศรีภูหลวงคณะจังหวัดเลย
18พระธรรมราชอำลอยปญฺญาทีโปวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดเลย
19พระอัษฎาวุธตรีธวัชปภสฺสโรวัดศรีจำปาคณะจังหวัดเลย
20พระพงศธรรางศรีวรปญฺโญวัดศรีจำปาคณะจังหวัดเลย
21พระพิทักษ์กำมาทองธมฺมวโรวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดเลย
22พระณัฐวุฒิบุตรนามจารุธมฺโมวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดเลย
23พระเลื่อนวิลาไลย์อนุตฺตโรวัดดอนหอพัฒนารามคณะจังหวัดเลย