รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเลย ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๑๐๑๒ - วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม
ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง เลย

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษดารำมะเวชกิตฺติปญฺโญวัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
2พระเบิ้มภูพลผันสติสมฺปนฺโนวัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
3พระเสน่ห์นอแสงศรีเทวธมฺโมวัดปรางค์สามยอดคณะจังหวัดเลย
4พระวิวัฒน์พลสิมวิวฑฺฒโนวัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
5พระบานเย็นจอมคำสิงห์อภิปาโลวัดโพธิ์ตากคณะจังหวัดเลย
6พระสุวิทยาโยธาจันทร์นรินฺโทวัดโพธิ์ตากคณะจังหวัดเลย
7พระสรศิริหาญประโคนสิริสาโรวัดโพธิ์ตากคณะจังหวัดเลย
8พระบุญกองศรีสง่าจนฺทธมฺโมวัดโพธิ์ตากคณะจังหวัดเลย
9พระทรงยศด้วงมลอาสโภวัดโพธิ์นิมิตคณะจังหวัดเลย
10พระอนนชัยคำมุงคุณขนฺติโกวัดโพธิ์นิมิตคณะจังหวัดเลย
11พระเลียบปัญญาสิมธีรปญฺโญวัดโพธิ์นิมิตคณะจังหวัดเลย
12พระคงศักดิ์โพผาวงศ์ผาสุโกวัดแหลมทองพัฒนาคณะจังหวัดเลย
13พระวิชัยอ่ำไธสงติกฺขวีโรวัดแหลมทองพัฒนาคณะจังหวัดเลย
14พระบุญจันทร์หนูอ่วมกิตฺติสาโรวัดแหลมทองพัฒนาคณะจังหวัดเลย
15พระเชิดศักดิ์นารีนุชสุจิณฺโณวัดป่าบำรุงจิตคณะจังหวัดเลย
16พระประสานนารีนุชปภสฺสโรวัดป่าบำรุงจิตคณะจังหวัดเลย
17สามเณรธวัชชัยแซมทอง-วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
18สามเณรณัฐวุฒิขันเขต-วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
19สามเณรอานนท์โยธิดา-วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
20สามเณรวิศวกรศรหนูน้อย-วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
21สามเณรทินกรคุณชัย-วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
22สามเณรเกริกฤทธิ์พันธ์ศรี-วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
23สามเณรภาสภูมิกลางจอหอ-วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
24สามเณรจามีกรพรมนอก-วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
25สามเณรปฏิพลภิญโญ-วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามคณะจังหวัดเลย
26พระมนต์ชัยแซ่เฮ้งธมฺมสาโรวัดหนองโสนคณะจังหวัดเลย
27พระภูริทัตโตลุนาบุตรโอวาทกฺขโมวัดสะพานยาวคณะจังหวัดเลย
28พระสมหมายสวยสอาดฐิตปุญฺโญวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดเลย
29พระฉวีแก้วกัลยาอคฺคปญฺโญวัดป่าเทพนิมิตมงคลคณะจังหวัดเลย
30พระสุวิทย์ชัยหารสุจิณฺโณวัดป่าเทพนิมิตมงคลคณะจังหวัดเลย
31พระคมเพชรถังทองเตชธมฺโมวัดป่าเทพนิมิตมงคลคณะจังหวัดเลย
32พระสมรจันทร์เสละญาณวโรวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดเลย
33สามเณรพิชณุนาดแก้วขวัญ-วัดศรีสะอาดคณะจังหวัดเลย
34พระนิคมคำอยู่กิตฺติภทฺโทวัดศรีชมภูคณะจังหวัดเลย
35พระสุรินทร์นกชัยภูมิกนฺตวณฺโณวัดศรีชมภูคณะจังหวัดเลย
36พระอาทิตย์มาทาอชิโตวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดเลย
37พระสท้านชาวนาแปนอมโรวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดเลย
38สามเณรชัยพิพัฒน์ชัยนา-วัดศรีทัศน์คณะจังหวัดเลย
39สามเณรนำโชคพรมภักดี-วัดศรีทัศน์คณะจังหวัดเลย
40สามเณรนำชัยพรมภักดี-วัดศรีทัศน์คณะจังหวัดเลย
41สามเณรภัสกรณ์มาตสาลี-วัดศรีทัศน์คณะจังหวัดเลย
42สามเณรธนาธิปแย้มประโคน-วัดศรีทัศน์คณะจังหวัดเลย
43สามเณรอัครพนธ์บุญทศ-วัดศรีทัศน์คณะจังหวัดเลย
44สามเณรธนินทองปอน-วัดศรีทัศน์คณะจังหวัดเลย