รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเลย ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๑๐๐๖ - วัดลาดปู่ทรงธรรม
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ เลย

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุพีประโพธิ์ทะกังอนุตฺตโรวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
2พระอุทัยโคตสพลปิยธมฺโมวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
3พระเจตุพลกลิ่นทองชาคโรวัดวุฒารามคณะจังหวัดเลย
4สามเณรพิชิตแก้วยาศรีวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
5สามเณรสุรเดชวงศ์กลางวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
6สามเณรปิยะพงษ์กันยะหาวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
7สามเณรนิรันทร์บุญมีวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
8สามเณรสงกรานต์บัวระภาวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
9สามเณรสุธิพงษ์หมวกคำวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
10สามเณรเฉลิมชัยจันจิรังวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
11สามเณรธวัชชัยสุระธรรมวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
12สามเณรอินทรีคชรินทร์วัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
13สามเณรสมหมายสารมะโนวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
14สามเณรทรงพลสาวเพชรดีวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
15สามเณรทิวากรทองพาวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
16สามเณรธนวัฒน์ไชยสิทธิ์วัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
17สามเณรเฉลิมพลสารมะโนวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
18สามเณรอำนาจคงจริงวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
19สามเณรวรัญญูศรีบุรินทร์วัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
20สามเณรอดิสรศรีกระทุมวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
21สามเณรณัฐกรแก้วสิงทองวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย
22สามเณรศิริมงคลวันหากิจวัดลาดปู่ทรงธรรมคณะจังหวัดเลย