รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบึงกาฬ ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๐๐๐๖ - วัดป่าวิเวกธรรมคุณ
ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ บึงกาฬ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิชิตจัตุรัสธมฺมานนฺโทวัดป่าวิเวกธรรมคุณคณะจังหวัดบึงกาฬ
2พระเจนณรงค์วุฒิสารชยาภิรโตวัดป่าวิเวกธรรมคุณคณะจังหวัดบึงกาฬ
3พระสมพรคงทนปิยสีโลวัดป่าวิเวกธรรมคุณคณะจังหวัดบึงกาฬ
4พระโกสินทร์แซ่ฮอติสฺสโรวัดป่าวิเวกธรรมคุณคณะจังหวัดบึงกาฬ
5พระเฉลียวพรมบุตรฐานุตฺตโรวัดป่าวิเวกธรรมคุณคณะจังหวัดบึงกาฬ
6พระอนลบัวอ่อนสุมํคโลวัดป่าวิเวกธรรมคุณคณะจังหวัดบึงกาฬ
7พระอภิโชติภูขาวสุตธมฺโมวัดป่าวิเวกธรรมคุณคณะจังหวัดบึงกาฬ
8พระวันดีโปะปะนมธมฺมวโรวัดป่าวิเวกธรรมคุณคณะจังหวัดบึงกาฬ
9พระอภิเดชจิตไพศาลโชติญาโณวัดป่าวิเวกธรรมคุณคณะจังหวัดบึงกาฬ
10สามเณรสุนทรช่วยมิตรวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบึงกาฬ
11สามเณรเมธีเบ็ญหมูดวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบึงกาฬ
12สามเณรศรัณย์ภัทรพิลาแดงวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบึงกาฬ
13สามเณรมัฆวาลสายเหง้าวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบึงกาฬ
14สามเณรจักรภัทรศรีสหัสศวรรษวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบึงกาฬ
15สามเณรภูมินทร์เลขกลวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบึงกาฬ
16พระชัยชิตโยธนามิปิยธมฺโมวัดสังฆธรรมารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
17สามเณรศักดิภัทร์สุจารีวัดสังฆธรรมารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
18สามเณรณัชพลเติมประชุมวัดสังฆธรรมารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
19สามเณรชัยธวัชพลพิทักษ์วัดสังฆธรรมารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
20พระนิตินัยเลิศศิริสุทสฺสโนวัดหนองกุงพัฒนารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
21พระปานประวีพรวาปีคุณฺสมฺปนฺโนวัดหนองกุงพัฒนารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
22พระวุฒิสุวรรณไตรจนฺทวํโสวัดหนองกุงพัฒนารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
23พระชาญณรงค์ฤทธิ์เจริญมหิทฺธิโกวัดหนองกุงพัฒนารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
24พระสมเกียรติแก้วกล้ายสนนฺโทวัดหนองกุงพัฒนารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
25พระกิตติลากุลธมฺมเตโชวัดหนองกุงพัฒนารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
26พระฤทธิ์เกียรติสุวรรณรินสกฺโกวัดธัญญาราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดบึงกาฬ
27พระอนุชารัตนวันโกวิโทวัดธัญญาราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดบึงกาฬ
28พระธวัชชัยมังศรีฐานวุฑฺโฒวัดอรัญญานีคณะจังหวัดบึงกาฬ
29พระทศพรปฐพีอภิวฑฺฒโนวัดอรัญญานีคณะจังหวัดบึงกาฬ
30พระเอกรินทร์จำศิลวชิรญาโณวัดอรัญญานีคณะจังหวัดบึงกาฬ
31พระดวนสุขใจฐานิสฺสโรวัดอรัญญานีคณะจังหวัดบึงกาฬ
32พระจิรายุโคตศรีกุลอุชุจาโรวัดใหม่ศรีสว่างคณะจังหวัดบึงกาฬ
33พระอาคมจันปัญญาฐิตสีโลวัดรัตนประดิษฐ์คณะจังหวัดบึงกาฬ
34พระจาตุรณต์มนทีสุชาโตวัดรัตนประดิษฐ์คณะจังหวัดบึงกาฬ
35พระแดงแวงวันเขมภิรโตวัดนิกรบำรุงคณะจังหวัดบึงกาฬ
36สามเณรชนพงษ์ต้นชำใบวัดนิกรบำรุงคณะจังหวัดบึงกาฬ
37พระลอยภาคภูมิสุทธฺปญฺโญวัดศรีชมภูสามัคคีคณะจังหวัดบึงกาฬ
38พระไสวเอื้อนไธสงสุทฺธิปภาโสวัดสุทธาวิลัยคณะจังหวัดบึงกาฬ
39พระจักรพงษ์เทพวารินทร์ปภสฺสรจิตฺโตวัดสุทธาวิลัยคณะจังหวัดบึงกาฬ
40สามเณรไชยวัฒน์ราชสีห์วัดสุทธาวิลัยคณะจังหวัดบึงกาฬ
41พระอุทัยกาฬพันสิริอุทโยวัดศิริมงคลสัจจธรรมคณะจังหวัดบึงกาฬ
42พระศรีสว่างจันเกตสุจิณฺณธมฺโมวัดศิริมงคลสัจจธรรมคณะจังหวัดบึงกาฬ
43พระมงคลคนขยันธมฺมสโรวัดศิริมงคลสัจจธรรมคณะจังหวัดบึงกาฬ
44พระอนุชิตสุพรเขมโกวัดโพนแก้วคณะจังหวัดบึงกาฬ
45พระบัวทองวงกระโซ่อมโรวัดโพนแก้วคณะจังหวัดบึงกาฬ
46พระเชาว์เอี่ยมสะอาดชุตินฺธโรวัดโพนแก้วคณะจังหวัดบึงกาฬ
47พระอัฐพรนันอุดรพลวฑฺฒโนวัดโพนแก้วคณะจังหวัดบึงกาฬ
48พระบัวพาแสงกำยติโกวัดจำปาศักดิ์คณะจังหวัดบึงกาฬ
49พระไสวคีสายฐานวีโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดบึงกาฬ
50พระจันดานิลคุณคุณวุฑฺโฒวัดเกาะแก้วคณะจังหวัดบึงกาฬ