รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบึงกาฬ ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๐๐๐๔ - วัดบึงสาราษฎร์
ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า บึงกาฬ

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอาทิตย์ปัดสาคำฐิตเมธีวัดจิตตภาวันนทีคณะจังหวัดบึงกาฬ
2พระทศพลกลิ่นอ้มขนฺติธโรวัดจิตตภาวันนทีคณะจังหวัดบึงกาฬ
3พระทรงศักดิ์โรจนวิชัยสนฺตมโนวัดอภินันทวรารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
4พระจัดคำสามารกนฺตจาโรวัดอภินันทวรารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
5พระวันมงคลกวดวงศ์ษากนฺตสีโลวัดป่าโนนไพศาลคณะจังหวัดบึงกาฬ
6พระจักรีศรีสิทธิ์ฐิตคุโณวัดจันทราราษฎร์คณะจังหวัดบึงกาฬ
7พระสามมนตรีติสาโรวัดวงศ์สง่าวันทารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
8สามเณรทัตพงศ์น้อยกัดวัดจันทราราษฎร์คณะจังหวัดบึงกาฬ
9สามเณรวิเชียรนึกชอบวัดจันทราราษฎร์คณะจังหวัดบึงกาฬ
10พระสยามแวงเลิศชาคโรวัดปุริมาประดิษฐ์คณะจังหวัดบึงกาฬ
11พระสินศักดิ์ผลาโขติโสภณสีโลวัดปุริมาประดิษฐ์คณะจังหวัดบึงกาฬ
12พระอดินันท์นามศิริถิรธมฺโมวัดทองอุทัยราษฎร์คณะจังหวัดบึงกาฬ
13พระสุรศักดิ์เหมะธุลินสุเมโธวัดบึงสาราษฎร์คณะจังหวัดบึงกาฬ
14พระวชิรพันธ์อรศรีธนปญฺโญวัดบึงสาราษฎร์คณะจังหวัดบึงกาฬ
15พระดำรงศักดิ์บุตรดีด้วงกนฺตสาโรวัดบึงสาราษฎร์คณะจังหวัดบึงกาฬ
16พระจรัตน์พันธ์แก้วสุวโจวัดธรรมรักขิตคณะจังหวัดบึงกาฬ