รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๙๐๑๑ - วัดภิรมยาราม
ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย หนองคาย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 69 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจักรีศรีภากรปวโรวัดนวติตถารามคณะจังหวัดหนองคาย
2พระวิษณุยางคำถาวโรวัดนวติตถารามคณะจังหวัดหนองคาย
3พระอารมณ์ศิริวิชาวิชฺชากโรวัดอรุณรังษีคณะจังหวัดหนองคาย
4พระอัมรินทร์โพธิ์ชัยขนฺติธมฺโมวัดสิงห์ทองเจติยารามคณะจังหวัดหนองคาย
5พระนเรศธรรมชาติธมฺมชาโตวัดเทพารามคณะจังหวัดหนองคาย
6พระหนูเกนบุตตะชาปิยสีโลวัดนิคมสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
7พระประพันธ์คำมะคูณจารุธมฺโมวัดนิคมสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
8พระกฤษฎาวิถีกุลเขมวโรวัดนิคมสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
9พระอนุกูลภูพานฐานิโยวัดนิคมสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
10พระเสาร์พัดเพ็งอุตฺตโมวัดเทวดารามคณะจังหวัดหนองคาย
11พระเชิดเลียบกลางถิรปญฺโญวัดมณีโคตรคณะจังหวัดหนองคาย
12พระทินวงศ์สุขสมบัติเพิ่มพูนอินทปญฺโญวัดมณีโคตรคณะจังหวัดหนองคาย
13พระเกษชัยคำวันดีฐานิโยวัดมณีโคตรคณะจังหวัดหนองคาย
14สามเณรขจรยศชายเพ็ชรวัดมณีโคตรคณะจังหวัดหนองคาย
15สามเณรบัชชาหนาแน่นวัดมณีโคตรคณะจังหวัดหนองคาย
16สามเณรวรวัฒน์คะเนนอกวัดจุมพลเมืองคณะจังหวัดหนองคาย
17สามเณรมิ่งมงคลก้อมณีวัดจุมพลเมืองคณะจังหวัดหนองคาย
18สามเณรธนพลแสนทูลวัดจุมพลเมืองคณะจังหวัดหนองคาย
19สามเณรณัฐวุฒิกิติอาษาวัดจุมพลเมืองคณะจังหวัดหนองคาย
20สามเณรสาครชุมจิตรวัดจุมพลเมืองคณะจังหวัดหนองคาย
21สามเณรกฤษวาษีศรีชัยมูลวัดจุมพลเมืองคณะจังหวัดหนองคาย
22สามเณรธีระยุทธ์คำสีวัดไทยคณะจังหวัดหนองคาย
23สามเณรศักดิ์สิทธิ์คำเมืองคุณวัดไทยคณะจังหวัดหนองคาย
24สามเณรประภาวิทย์อินทปัญญาวัดไทยคณะจังหวัดหนองคาย
25สามเณรรพีพลจันทร์เสนวัดไทยคณะจังหวัดหนองคาย
26พระวิทวัสมูลละจนฺทสาโรวัดไทยคณะจังหวัดหนองคาย
27พระสารทสุขรมย์สกฺกธโรวัดไทยคณะจังหวัดหนองคาย
28พระเกณฑ์อ่อนสมัยอธิปญฺโญวัดยอดแก้วคณะจังหวัดหนองคาย
29พระอนุสรณ์นิคมภักดิ์ปริญปุญฺโญวัดยอดแก้วคณะจังหวัดหนองคาย
30พระชัยเดชปัญสุวรรณอธิปญฺโญวัดจอมทองคณะจังหวัดหนองคาย
31สามเณรกิตติวัฒน์สิงห์ชมภูวัดจอมนางคณะจังหวัดหนองคาย
32สามเณรอนิรุทธิ์ศรีษะวัดภิรมยารามคณะจังหวัดหนองคาย
33สามเณรบัญชาพรมพิลาวัดภิรมยารามคณะจังหวัดหนองคาย
34สามเณรอดิเทพพุกนุ่นวัดภิรมยารามคณะจังหวัดหนองคาย
35พระสุระยุทธ์อบมะลีสุจิตฺโตวัดป่าเวินศรีคณะจังหวัดหนองคาย
36พระสุริยาพูดเพราะสุธมฺโมวัดนาตาลคณะจังหวัดหนองคาย
37พระหมีเวียงสิมมาปสนฺโนวัดนาตาลคณะจังหวัดหนองคาย
38พระมาวินบุตราศรีอมโรวัดศรีวิลัยคณะจังหวัดหนองคาย
39พระอาคมกุลศรีอมรธมฺโมวัดชัยมงคลคณะจังหวัดหนองคาย
40พระธนนนท์สุริยะจนฺทปญฺโญวัดทุ่งธาตุคณะจังหวัดหนองคาย
41พระอภิชาตพรมคำซาวอติเมโธวัดทุ่งธาตุคณะจังหวัดหนองคาย
42พระพงศกรนาเหนือกันตสีโลวัดหลวงพิสัยเจติยารามคณะจังหวัดหนองคาย
43พระอภิสิทธิ์บูชากุลอคฅฺธมฺโมวัดคงกระพันชาตรีคณะจังหวัดหนองคาย
44พระชนะวังกิโกสิริเตโชวัดโสภาพิมุขคณะจังหวัดหนองคาย
45พระโอทิตย์ศรีสวยหูตขนฺติโกวัดโสภาพิมุขคณะจังหวัดหนองคาย
46พระมงคลมโนขันธ์ฐานวีโรวัดปัจจันตบุรีคณะจังหวัดหนองคาย
47พระอดุลโพธิ์ปักขาฐตสาโรวัดปัจจันตบุรีคณะจังหวัดหนองคาย
48สามเณรประกายวิทย์อำมาวัดปัจจันตบุรีคณะจังหวัดหนองคาย
49พระบุญตันคุมโพธิ์ถาวรจิตฺโตวัดโคกสุขคณะจังหวัดหนองคาย
50พระเปรมกองมณีติกขฺวีโรวัดโคกสุขคณะจังหวัดหนองคาย