รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๙๐๐๘ - วัดศาสนกิจบริหาร
ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพีรพงค์ดุงจำปาวัดหนองเคร่าคณะจังหวัดหนองคาย
2สามเณรศิริวัฒน์ต้นกันยาวัดหนองเคร่าคณะจังหวัดหนองคาย
3สามเณรอดสรณ์สร้างช้างวัดพระไชยเชษฐาธิราชคณะจังหวัดหนองคาย
4สามเณรพงษ์พัฒน์ขจรใจวัดพระไชยเชษฐาธิราชคณะจังหวัดหนองคาย
5สามเณรสหรัฐคำภูมีวัดพระไชยเชษฐาธิราชคณะจังหวัดหนองคาย
6สามเณรศุภชาติภิญโญวัดพระไชยเชษฐาธิราชคณะจังหวัดหนองคาย
7สามเณรบัญชาโปะประนมวัดพระไชยเชษฐาธิราชคณะจังหวัดหนองคาย
8สามเณรพงษ์ศักดิ์สุมมาศวัดพระไชยเชษฐาธิราชคณะจังหวัดหนองคาย
9สามเณรจิรศักดิ์แก้วกาหลงวัดพระไชยเชษฐาธิราชคณะจังหวัดหนองคาย
10สามเณรณัฐพงษ์กันหาวัดพระไชยเชษฐาธิราชคณะจังหวัดหนองคาย
11สามเณรวีระวัฒน์กันหาวัดพระไชยเชษฐาธิราชคณะจังหวัดหนองคาย
12สามเณรกรกชแก้วกาหลงวัดพระไชยเชษฐาธิราชคณะจังหวัดหนองคาย
13สามเณรศรัณยูเขียวรัมย์วัดสุธรรมนิมิตคณะจังหวัดหนองคาย
14สามเณรณฐวัฒน์ชลชีวัดสุธรรมนิมิตคณะจังหวัดหนองคาย
15สามเณรปวรนันท์ชัยผ่องศรีงามวัดสุธรรมนิมิตคณะจังหวัดหนองคาย
16สามเณรรังสรรค์วงค์กระโซ่วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดหนองคาย
17สามเณรภานุพงศ์พรมหารวัดเพียลือคณะจังหวัดหนองคาย
18สามเณรกิตตกรพรมศรีวัดเพียลือคณะจังหวัดหนองคาย
19สามเณรทัตพงษ์หาริกุลวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
20สามเณรศักดิ์ดิธัชแววศรีวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
21สามเณรธนภัทรเล็กอ่อนวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
22สามเณรทัตพงษ์ขันอาษาวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
23สามเณรธวัชชัยคำประเวศน์วัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
24สามเณรนัธทวัฒน์ผดาวัลย์วัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
25สามเณรปฐมเดชสามารถวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
26สามเณรวีรวัฒน์รัตนชัยวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
27สามเณรทรงพลปิยะวงศ์วัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
28สามเณรรพีพัฒน์เดชไชยวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
29พระสัญชัยธราธรกุลธมฺมปาโลวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
30พระสมไพรวีระเกียรติธมฺมทีโปวัดเหล่ามีชัยคณะจังหวัดหนองคาย
31พระสุขสมอุณาสิงห์สุมงฺคโลวัดเหล่ามีชัยคณะจังหวัดหนองคาย
32สามเณรนนทภัทธ์โคตะมีวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
33สามเณรสง่าสุริสารวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
34สามเณรณัฐวุฒิคุ้มอยู่วัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
35สามเณรณฐพงศ์เหล่าโดนวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองคาย
36พระวัชราภรณ์สืบกงแสงสิริจนฺโทวัดเขตนิมิตคณะจังหวัดหนองคาย
37พระธนวัฒน์จันทรกุลกิจอาภาธโรวัดเขตนิมิตคณะจังหวัดหนองคาย
38พระชาญบุญศรีชุตินฺธโรวัดเขตนิมิตคณะจังหวัดหนองคาย