รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๓๓ - วัดโพธิ์ชัย
ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอานนท์สาลีอาจฐิตลาโภวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระเขียนเอกสามารถตกฺปญโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระธรรมนูญไชยพาโชติปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระศักดิ์ชัยไกลโหลถาวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระคำบานจันโทสุจิณฺโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระประสิทธ์สำนวยอุตฺตโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระนิรุตติ์อ่อนคำฐำนํกโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระอิทธิเดชวงศ์คำจันทร์ถิรธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระทองรวยสารีบุตรภทฺทปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระพัฒนาสีขาวคุณงฺกโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรชนาภัทรแสนสิ้นฟ้าวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรอภชาติขันรักษาวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรพิชิตชัยปัสสาคำวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรสุเมธแสงตะวันวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรติณณภพมูลกิตติวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรสมภพเนียมปัชชาวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรจีรศักดิ์ศรีม่วงวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรธนพลพิมพลวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรไกรวิทย์จันชะฏาวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระประสานนาอุดมสุจิตฺโตวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระอัฐพลไพรสารฤทธิ์ขันติธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระสมบูรณ์พระโพธิ์อาภาธโรวัดป่าจันทะรังษีคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระไชยาคงเจริญธมฺมธโรวัดป่าจันทะรังษีคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระสัมฤทธิ์มูลคมสุมโนวัดป่าวิเวกโนนแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระไพโรจน์แซ่อั้งวิโรจโนวัดป่าวิเวกโนนแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระธนพัฒน์มะลิทองธนปาโลวัดป่าวิเวกโนนแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรเมธีโพธิ์ผางวัดป่าวิเวกโนนแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรภานุพงศ์เข่งหุ่งวัดป่าวิเวกโนนแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรวัชรวิทย์ตาสุวรรณวัดป่าวิเวกโนนแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรรัชชานนท์พึ่งโควัดป่าวิเวกโนนแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระใจเพชรสิงห์มอสมจิตฺโตวัดป่าวิเวกโนนแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระบัวพันธ์เมืองเหลาสุมโนวัดป่าวิเวกโนนแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรกติกายางคำ-วัดไชยราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรภูรินท์ศรีวงค์จันทร์-วัดไชยราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
35สามเณรธันวาวิสุทธิชาติ-วัดไชยราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระภาคภูมิภูชะปญฺญาวุโธวัดศิริชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
37สามเณรณัฐภัทรเกษทองจันทร์วัดศิริชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
38สามเณรชัยพิชิตแวงชินวัดศิริชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
39สามเณรอัฎธวุธหลิกชัยวัดศิริชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
40สามเณรภาสวุฒิทับทิมแสงวัดศิริชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
41สามเณรธีระพันธ์สุมาดงวัดศิริชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
42สามเณรสุพจน์ภูสูสีวัดศิริชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระขจรศักดิ์บุญยอดกมฺมสุโภวัดศรีจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
44สามเณรพงศกรวินสาวัดศรีจันทรารามคณะจังหวัดอุดรธานี