รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๓๒ - วัดพระแท่น
ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชนะชัยพันใหญ่ชินวโรวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสมพลพันใหญ่อภินนฺโทวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระศักรอินทร์อุดมปญฺญาวโรวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระอดิพัฒน์ประวันณาสนฺตจิตฺโตวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระกิตติธัชบูชาศรีวงศ์อธิปญฺโญวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระเวชดอนบ้านเขียวสุขฺปณฺโณวัดป่าสามัคคีสันติธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระศุภชัยสุดสีทินฺนวโรวัดป่าสามัคคีสันติธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระเสมาลีลดญาณกโรวัดป่าสามัคคีสันติธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระอนุพงศ์สิงห์ดาสุธมฺโมวัดป่าสามัคคีสันติธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระปิยศักดิ์บรรณารักษ์ปิยธมฺโมวัดป่าสามัคคีสันติธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระทองมีจำเริญพักตร์เตชปุญโญวัดป่าสามัคคีสันติธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระบัวเรียนตาระเต็งสุธมฺโมวัดป่าสามัคคีสันติธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระอัครเดชสารธิยากุลอสิญาโณวัดพระแท่นคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระชัยชนะพลสิมมาชยฺยธมฺโมวัดพระแท่นคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระอภิวัฒน์เคนดาอภิวฒฺฑโนวัดพระแท่นคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรสุริยะอระดีวัดพระแท่นคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรสราวุฒิบำรุงเจียมวัดพระแท่นคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระทรงกรดบุญเลี้ยงปริปุณโณวัดพระสมาคมคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระกิตติกรทองหนองยางกิตติสาโรวัดพระสมาคมคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระภาสุเม้าราษีเตชธมฺโมวัดพระสมาคมคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระภควัตรจันสุภีร์ปญฺญภาโควัดพระสมาคมคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระคำดีทัศพจน์ปสุโตวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
23พระณัฐวัฒน์บุญภานราธิโปวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
24พระทองดำศรีชัยมูลญาณวโรวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
25พระอุทัยสมสนุกอุปโลวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
26พระเก่งแก้วจุมพลอิทฺธิญาโณวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
27พระสงวนจำปางค์คเวสโกวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
28พระอลงกตแกล้วกล้าอนารโยวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
29พระมนต์ชัยสุทธิโสชยธมฺโมวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
30พระสุริยาเทือกทาคำสุริโยวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
31พระจักรินจันทาจกฺกวโรวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
32พระวิระพงษ์บุระสิวะอาภาธโรวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรอนุรุตแกล้วกล้าวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดอุดรธานี