รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๓๑ - วัดโพธิ์ศรีทุ่ง
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอุทัยสูงเสริฐธมฺมปาโลวัดกุญชรดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระวรรณสิทธิ์ปี่แก้ววิริโยวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
3พระบัวเงินอินธิชัยปสนฺนจิตฺโตวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสมพรมาสอนสีลสํวโรวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
5พระจินดาประเสริฐสังข์ทีปงฺกโรวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
6พระฉลาดสารจันทร์ฐิตลาโภวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
7พระชราวุฒิจันทะดวงฐิตลาโภวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
8พระพิษณุประเสริฐสังข์พยตฺโตวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
9พระพรชัยอายุคงธมฺมสโรวัดคอนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
10พระอำพรโนนทิงปรกฺกโมวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระพิเชษฐอ่อนสุขขนฺติพโลวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระบุญแสงสุดาเดชฐานิสฺสโรวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระวิศิษฐสุดาเดชเขมรโตวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระอดิศักดิ์ทูนธรรมขนฺติพโลวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระไพศาลทองค้อถิรจิตฺโตวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระอภิชาติดรุณพันธ์อภิชาโนวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระพงศ์ศิริบุญจันทร์ศรีอุชุจาโรวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระคำม้วนบุบผาผาสุโกวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระชีวะพงษ์วงษ์อนุอตฺถกาโรวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระสัจธรรมคำเชียงตาธมฺมวโรวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระสุบินแพงอะมะพลวุฑฺฒโนวัดเจริญธรรมวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระสุรชัยสาวิกันวิสุทฺโธวัดทิพย์ศรีปัญญาคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระสุพรรณ์สิทธิสวนจิกสุพจฺโจวัดทิพย์ศรีปัญญาคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระสำอางพันธะวันญาณธีโรวัดทิพย์ศรีปัญญาคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระทองสูนเงาสมรูปสิริมงฺคโลวัดทิพย์ศรีปัญญาคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระสุทธชัยไชยลาสุทฺธจิตฺโตวัดทิพย์ศรีปัญญาคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรจักรพงษ์จันทร์ส่องวัดทิพย์ศรีปัญญาคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรกมลเครือนิลวัดทิพย์ศรีปัญญาคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรธรรรมวัฒน์โอชารสวัดทิพย์ศรีปัญญาคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรพีระพัฒน์ปิลองวัดทิพย์ศรีปัญญาคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระชาตรีศรีบัวอ่อนอนิโฆวัดนิยมบวรคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระสหรัถส่งเสียงอินฺทสาโรวัดนิยมบวรคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระสมพรศรีสอนดีสุลโภวัดนิยมบวรคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระสมจิตรผลาผลสมจิตฺโตวัดนิยมบวรคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระไมตรีบุญช่วยกนฺตปญฺโญวัดนิยมบวรคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระสุรไกรนามแก้วสุขิโตวัดนิยมบวรคณะจังหวัดอุดรธานี
37สามเณรกิตติชัยสดมฤกษ์วัดนิยมบวรคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระสุริยาจันทโยทีสุชาโตวัดป่าบ้านโพธิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
39พระลิขิตสีสมุทรอุตฺตโมวัดป่าบ้านโพธิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
40พระจักรพลภักดีอภิวโรวัดป่าบ้านโพธิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
41พระวาสนาศรีชัยมูลอภินนฺโทวัดป่าบ้านโพธิ์คณะจังหวัดอุดรธานี
42พระอนุสรณ์วงศ์คะสุ่มสิริภทฺโทวัดโพธิ์ศรีทุ่งคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระอัครเดชธรรมเมืองจรณธมฺโมวัดโพธิ์ศรีทุ่งคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระเชาวฤทธิ์หอมกระชายชาตธมฺโมวัดโพธิ์ศรีทุ่งคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระอนุชัยแสงศาลาวิโรจโนวัดโพธิ์ศรีทุ่งคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระไพรวัลย์บุญไชยวรญาโณวัดโพธิ์ศรีทุ่งคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระพานิชย์จักสวนวัวนาถปุญฺโญวัดโพธิ์ศรีทุ่งคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระวิทยาภักดีนวลยโสธโรวัดโพธิ์ศรีทุ่งคณะจังหวัดอุดรธานี
49พระนครินทร์คำมะโนชาติปุญฺญผโลวัดโพธิ์ศรีทุ่งคณะจังหวัดอุดรธานี
50สามเณรธาวินดีโนนงิ้ววัดโพธิ์ศรีทุ่งคณะจังหวัดอุดรธานี