รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๙ - วัดไชยนาถวราราม
ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสนธยาถมปัถม์ธีรปญฺโญวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระพยัญชัยทวีทรัพย์คุณงฺกโรวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระวงศกรศรีลาวงษ์ธมฺมปาโลวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสุรสิทธิ์ประดิษฐ์นอกสิทฺธิญาโณวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระจิตรกรกลมเกียวกิตฺติสาโรวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระปรีดาจิตจันทร์กตปุญฺโญวัดไชยนาถวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระอัมพรบัวพรมมีธนิสฺสโรวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระอภิวัฒน์เดือนจันทร์วฑฺฒโนวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระคมกริชสิทธิมณีคุณงฺกโรวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสมพรกำแก้วเตชพโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระอภิสิทธิ์พาลีตปสีโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระคมสันต์ภักดีสมัยธีรวํโสวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระอนุลักษณ์สงวนนามปิยสีโลวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระวิชัยศรีเพ็งอภิชฺชโววัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระถวิลมูลมาตรโชติญาโณวัดจำปาสีหราชคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระวัชราวุฒบุญคงสนฺตมโนวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระปิยพงษ์มหาธรรมปิยวณฺโณวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระสุบินอังคะรุดอคฺคปญฺโญวัดสว่างไชยวานคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระสุดใจโกสุมสุธมฺโมวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระธนาชัยพิมพ์สารวิสารโทวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระสมชัยพรมดิเรกอาจาโรวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระณัฐวุฒิพลาหนจิรธมฺโมวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระสุพจน์บานนาคมธมฺมวโรวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรสุทธิชัยกรณีย์วัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรศิริมงคลแซ่ลิ้มวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรคงเดชประนามเกวัดท่าศิลาคณะจังหวัดอุดรธานี