รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๘ - วัดโพธิ์ศรีพัฒนาราม
ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสีแพงพันแสนแก้วคนฺธสีโลวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระทองใสจันทะโพธิ์ยุตฺตธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระสดใสนันทานีตนฺติปาโลวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระทวีณ หนองคายโชติวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระบุญเฮืองพลกุลจิตกาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระตี๋เฉยพันธ์คุณวนฺโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระนรภัทรอย่างสวยนราธีโปวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสังข์ทองพรหมโสภาสงฺกจฺโจวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระธีระวัฒน์กองแสนธีรภทฺโทวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระนิพนธ์ปีน้ำฆ้องนิภาธโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระยุทธพงษ์ศรีทองยุตฺตปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระธนเดชอิทธิจันทร์ธนปญฺโญวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรสุริโยผันผ่อนวัดสระปทุมคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระวีระชัยสุริยะวิริโยวัดอุทุมวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระธีระพันธ์ปันแสนธีรปญฺโญวัดอุทุมวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระฉัตรชัยม่วงศรีจิตฺปุญฺโญวัดอุทุมวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรเกษมดวงแพงวัดอุทุมวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรนฤมลชมภูบางวัดอุทุมวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรอัครนนท์แก้วเวียงชัยวัดอุทุมวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระวัชรพงษ์จันทะแจ่มฐานวีโรวัดกู่แก้วรัตนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระชนัญทรกรุงแดงอภิชาโนวัดกู่แก้วรัตนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระปณัยกรมณีวงศ์มหาวีโรวัดกู่แก้วรัตนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระรุตเมฆสายปิยสีโลวัดโพธิ์ศรีพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระธานินอนงค์ถวิลฐิตธมฺโมวัดโพธิ์ศรีพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรวีระศักดิ์ชัยสิงห์วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรณรงค์ชัยแสงสว่างวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรพงษ์พิพัฒน์พาลีวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรสุรวุฒิสายบุตรวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรปัณฑ์จักรขำผิวพรรณวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรไกรศรป้อมจันดีวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรอิทธิกรผันผ่อนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรนันทใสผาระบุตรวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรวุฒิชัยเชิญบ่อแกวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรธนาธรเทียนทองวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
35สามเณรณัฐพลวงษ์พวงวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
36พระสุดใจเครือเนตรยตินฺธโรวัดหงษาวดีคณะจังหวัดอุดรธานี