รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๗ - วัดสระแก้ว
ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภรัณยูศิลากูลธีรวโรวัดเทพประทานพรคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระปริญญ่าคำชลธาร์ธมฺมวโรวัดเทพประทานพรคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระเบนรี่โสนางามปญฺญาธโรวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระอุทัยโพธิดงแคนฐิตสีโลวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระปัญญาทาทองรตนปญฺโญวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระอัมรินทร์พลสิมมาฐานวีโรวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระอาทรสามารถกุลถิรจิตฺโตวัดสระแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระวิรัตน์ฟองคำสีวิชิโตวัดสระแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระประสิทธิ์จันดาดาลปญฺญาวฑฺฒโนวัดสระแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระคุณาวุฒิปล้องผัดธมฺมวโรวัดสระแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระรัชกฤชชุติเดชาสิทธิ์ปญฺญาวุฑโฒวัดสระแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระปิติกรมังละออวรญาโณวัดสระแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระพิทยาหลักกอปญฺญาวโรวัดสว่างสามัคคีธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสุริยุทธจันดากูลธมฺมธีโรวัดสว่างสามัคคีธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรทวีชัยผดุงธรรมวัดสว่างสามัคคีธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระวีระพลมณีวีรปญฺโญวัดสันติวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรรัชชานนท์สุทนต์วัดสันติวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี