รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๖ - วัดมัชฌิมบุรี
ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 134 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรราชันพันธังวัดโคกพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระประยุกโม้หนองบัวปณฺฑิโตวัดธาตุโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระปัญญาชัยธรรมาอนาลโยวัดธาตุโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสมจิตรมุนธานีอธิปญฺโญวัดธาตุโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระคำหลวงแสงดาวปิยธมฺโมวัดธาตุโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระไกรสรสุระชนสุเมโธวัดธาตุโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระชาติชายล่องกระโทกอมโรวัดธาตุโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระธนภัทรสมสนุกอภิวํโสวัดธาตุโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรทรงกลดบุญเกิดวัดธาตุโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรณัฐกิตติ์พลชารีวัดธาตุโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรศุภสินภูมหาวัดธาตุโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระธนวัฒน์ลุนไชยภาจนฺทโชโตวัดธาตุสมชนะวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระพูนศักดิ์นันทะสอนสิริปญฺโญวัดธาตุสมชนะวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระพรทวีสาริมาวชิรญาโณวัดธาตุสมชนะวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระปรัชญาภูนาขาวปริญฺญาโณวัดธาตุสมชนะวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระอุดรริยะบุตรปญฺญาธโรวัดธาตุสมชนะวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระสมบัติสร้อยสวัสดิ์ฐานกโรวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระธงชัยวงษ์ศรีชาคนฺธาโรวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระสำนวนอ่อนตาจันทร์อภิวณฺโณวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระคูณพินิจกุลชินวํโสวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระจันทีทองปานเตชธมฺโมวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระบุญมีเดาไธสงกิตฺติปาโลวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดอุดรธานี
23พระนฤนาทสมอเนื้อธมฺมกาโมวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดอุดรธานี
24พระนพรุจคำวันดีนราธิโปวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดอุดรธานี
25พระมนัสชัยคำวันดีมหาญาโณวัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรธวัชชัยนิเรืองรัมย์วัดบูรพาภิรมย์คณะจังหวัดอุดรธานี
27พระรุ่งทิวาศรีลาวงค์ฐาวโรวัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระประสงค์มาอ้นฐานวุฑฺโฒวัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรวนัสลิกำแงวัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรไพรวัลย์ไทยอุบลวัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรธานศรีคนธะรักษ์วัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรพุทธชาดศรีชัยมูลวัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรจิระพงศ์ช่วงโชติวัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรกิตติภพจันทะนาวัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดอุดรธานี
35สามเณรกิตติพงษ์ไปได้วัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดอุดรธานี
36สามเณรรัฐธรรมนูญศรีชัยมูลวัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดอุดรธานี
37สามเณรศักดิ์วรินทร์ศรีแสงจันทร์วัดมัชฌิมบุรีคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระบุญถมจำปาบุรีสุทฺธิสุทฺโธวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
39พระจรูญแสนแก้วจตฺตมโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
40พระสมบูรณ์โพธิ์ศรีสุภกิจฺโจวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
41พระสงกาไชยคำปสนฺโนวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
42พระวิทยาแก้วศรีหาวชิรญาโณวัดศรีแก้วบัวบานคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระวิเชียรผิวอ่อนฐานธมฺโมวัดศรีแก้วบัวบานคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระฉลาดทันโหศักดิ์ฐานิโยวัดศรีแก้วบัวบานคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระอ่อนจันทร์ปัดชาเขียวโกวิโทวัดศรีแก้วบัวบานคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระภัควลัญชญ์ภูขังปิยสีโลวัดศรีแก้วบัวบานคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระบุญถมเดชโมปญฺญาวโลวัดศรีแก้วบัวบานคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระพีรภัทรเจริญเขตตปสีโลวัดศรีแก้วบัวบานคณะจังหวัดอุดรธานี
49สามเณรกู้พงษ์แข็งแรงวัดศรีแก้วบัวบานคณะจังหวัดอุดรธานี
50พระสุทินชำนิยันต์กตธมฺโมวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี