รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๙ - วัดสะอาดเรืองศรี
ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนรพนธ์แก้วเกิดมีนราทีโปวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระทองใบกมลละครโอภาโสวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระชิณกรเหล่าศรีไชยสญฺญจิตฺโตวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระออดแสงจันทร์อธิปญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระกรกฏศรีมันตะกตทีโปวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระถนอมจันทะดวงจนฺทวํโสวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระเพิงสีสารอคฺคธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระวีระศักดิ์ถึงพันธ์กนฺตวีโรวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระบุญสีวิชัยวงค์กตปุญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสวัสดิ์พรมสว่างปภงฺกโรวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระนพพลอุราแก้วสุพโลวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระเรืองนิตย์ภูชุมโรจนญาโณวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระหัสดินประยงค์หอมขนฺติธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระธีรวัฒน์ดีกุดเครือธีรปญฺโญวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระปัญญาจิตธรรมมาอินฺทปญฺโญวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระศักดิ์สิทธิ์มุกดาม่วงขนฺติมโนวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระคำภูผิวเมฆสุมงฺคโลวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระอภิชาตชัยวงษ์โสตฺถิคุโณวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระเคนนาสนไชยเตชพโลวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระหนุเรียบสุวรรณคำติกฺขวีโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระมนัตร์อุดมศิลป์อนุตฺตโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระชารินทร์ภักสรสิทธ์อชิโตวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระพะเยาว์แรมลีอชิโตวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระสุพรมปะระทังสุจิณฺณธมฺโมวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระชายพุชถนนนอกจารุวณฺโณวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระสถาพรพันธ์พิบูลย์ธมฺมธีโรวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระสอนจอดนอกจนฺทปญฺโญวัดใหม่แสงสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระเอกรงค์ภักดีสรสิทธิ์จารุธมฺโมวัดสะอาดเรืองศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระสมัยวันชัยสิริจนฺโทวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระอดิพงษ์นาบำรุงรกฺขิตสีโลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระชัยยันต์อุทัยแสงชยภินนฺโทวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระชัยอนันต์วงษ์กันยาคุณวุฑฺโฒวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระอุทิศใสหารอุทโยวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระทินกรวงศ์น้ำคำจารุธมฺโมวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระกฤษณะไตรถิ่นญาณวีโรวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระอุทัยพรรณสูตรชวนปญฺโญวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
37พระพรมสุทธิชาติสุจิรวํโสวัดภูทองเทพนิมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระมนัสใจสามารถทีปังกโรวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
39พระบุญทันอ่อนศรีลานาควโรวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
40พระนัฐวัตรจอมคำสิงห์ขนฺติโกวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
41พระธนิลาวงศ์เกิดมานิโตวัดประเสริฐทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
42สามเณรอภิรักษ์จันทภูผาวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
43สามเณรณัฐวุฒิโครตศรีกุลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
44สามเณรณัฐพลศิริดลวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
45สามเณรศักดิ์ชัยหวานพร้อมวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระพีรวัฒน์วิทยากตธมฺโมวัดหนองบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระวิรัตน์พลเวียงธรรมสิริจนฺโทวัดรัตนศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระชัยวัมน์หงษ์ชมพูปญฺญาวุโธวัดรัตนศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
49พระอาทิตย์ชัยรักษาอรุโณวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี