รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๘ - วัดศิรินทราวาส
ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรพัฒน์ภูพานเพชรภูริวฒฺฑโณวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระภานุชาภูวงษ์ยติโกวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระชลิตนามวิเศษวิจาโรวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระเถิกอินเรืองศรีสุปญฺโญวัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระณรงค์ชัยจันทะลาพุทธฺสโรวัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรสายัณต์ทาทสงค์วัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสะอาดรินทะรักษ์กนฺตสีโลวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระดาวทองชารีคุณทตฺโตวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระภักดิ์ภูมิเฉลียดฉลาดกตปุญฺโญวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระจาตุรงค์เพชรเกษมกนฺตสีโลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรธนากรริติวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรกิติศักดิ์เขตประทุมวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรพงศธรจ่าบาลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรจิรพันธ์สมีดีวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรวุฒิชัยสวนสนามวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระไพรัตน์เด่นดวงญาณวีโรวัดบัวระพาคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระวันชัยเหิมเมฆโสภโนวัดบัวระพาคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระบุญลอดพลตรีธมฺมจาโรวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรเจนภัทรเอื้อพิทักษ์วัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระบุญเลิศศิริโยธาปญฺญาสมฺปนฺโนวัดจอมมะณีย์คณะจังหวัดอุดรธานี
21พระอดิศรสัสดีไกรษรญาณธโรวัดจอมมะณีย์คณะจังหวัดอุดรธานี