รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๖ - วัดใหม่สงเปลือย
ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญจันทร์แก่นคำปญฺญาสาโรวัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสมใจเอกัตตะชีวินฐิตเมโธวัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระชาตรีจันทร์สองออนปวโรวัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรธนภัทรพ่วงพันธ์วัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรณัฐวุฒิบุตรแสนวัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรณภัทรบุญภาวัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระพิทักษ์จันทรเสนาจารุธมฺโมวัดมหาธาตุเทพจินดาคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระขวัญชัยจันทรเสนาจนฺทสาโรวัดมหาธาตุเทพจินดาคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระฉลองกรุงเอกบุตรสมาจาโรวัดราสีสุนทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระทรงสิทธิ์มูลทองจารุธมฺโมวัดราสีสุนทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระชายแดนสุวรรณธาดาชยธมฺโมวัดลำดวนสุริยาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรวทัญญูตุ้ยภูเขียววัดลำดวนสุริยาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระถาวรฤทธิ์มหาจนฺทสาโรวัดศรีแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสำราญเลิศชาญจนฺทสาโรวัดใหม่สงเปลือยคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสอนอินสกลปภสฺสโรวัดใหม่สงเปลือยคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระก้อนเหง้าพรหมมินทร์ภูริปญฺโญวัดใหม่สงเปลือยคณะจังหวัดอุดรธานี