รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๕ - วัดศรีมงคล
ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมคิดมุงคุณแสนจิตฺตกาโรวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระจำเนียนคุณรู้นิสโภวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระบุญร่วมฮามคำฮักกตปุญฺโญวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระพิทักษ์โทวันนังชยานนฺโทวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระสมัยคำวิเศษอธิจิตฺโตวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสาครกานิลถาวโรวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสมเพชรภูกางสมาจาโรวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระวรภักปรารถวุฑฺฒิจารีวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสังคมขัตติยะวงษ์อถิวฑฺฒโนวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระนันทวุฒิโชติมลิทนธมฺมวโรวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระชัยรัตน์สิทธิวงษากิตฺติปญฺโญวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระต้อมอ่อนศรีอภิวฑฺฒโนวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระคมสันตระการญาณกโรวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสายัตต์ทาสียาปญฺญาวโรวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระดอกรักษ์ภูมิลาปิยวณฺโณวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระไพศาลหมื่นพรมฐานิสฺสโรวัดศรีมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี