รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๔ - วัดศรีนคราราม
ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมิงพรายลุนสำโรงฐานธมฺโมวัดนรวาสคงคาคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสุรดิษแกว่นแก้วสนฺธาธิโกวัดนรวาสคงคาคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระอัศนีเขจรเฟื้องกนฺตสาโรวัดนรวาสคงคาคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระกฤษดากรดาศรีอภิปุญฺโญวัดนรวาสคงคาคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระสุทัศมาราชญษณวีโรวัดนรวาสคงคาคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระณัฏฐนิชบุญดีสุเมโธวัดนรวาสคงคาคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรยุทธนาศรีจรรยาธรรมวัดนรวาสคงคาคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรพีรณัฐอนุจิตต์วัดนรวาสคงคาคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรจักรรินทร์บุญดีวัดนรวาสคงคาคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสง่าชุมณียโสธโรวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระนิวัฒน์ลูกพรมธมฺมสโรวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสายันคงทองสนฺตจิตฺโตวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระสมจิตนามจันทร์กตสาโรวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระเกรียงไกลอุ้ยปัชชาวงค์กนฺตสีโลวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระกิตติศักดิ์ศรีชัยมูลกิตฺติสกฺโกวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระวัฒนาพลนามอินทร์กิตฺติคุโณวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระสุทิวัสโพธิ์รุกข์สุทฺธิสทฺโธวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระเอกภพถาวิกุลภทฺทวโรวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระก้องภพพิพัฒนสิริสกุลธีรวํโสวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระรัชชานนท์สายจันดาอภินนฺโทวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรศุภกิจอินทร์สาสกุลวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
22สามเณรเอกพลเสนารักษ์วัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
23สามเณรศิวพลจันทร์แก้ววัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรภัทรพลจันทะดองวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรพีรพงษ์เจนใจวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรธีรศักดิ์แสนทวีสุขวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระทองแดงจันทะวงษ์ภูริปญฺโญวัดศรีชมภูคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระเสถียรพลรักษาธมฺมทีโปวัดศรีชมภูคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระเขียวทองมาธีรวโรวัดศรีชมภูคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรพลชนะจำปาศรีวัดศรีชมภูคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระภัสดาบุญล้อมกนฺตสีโลวัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระพัฒนมงคลถานะจุติธมฺโมวัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรจิรายุสิรินันทนากุลวัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรโยธินจิตบุตรวัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
35สามเณรภูมินันท์ตั้นสกุลวัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
36สามเณรวีรยุทธสิรินันทนากุลวัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
37สามเณรโชคชัยยาเละวัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
38สามเณรวัชรพงษ์บุตรอินทร์วัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
39สามเณรเทพศิริเจริญศรีวัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
40สามเณรกานตพงศ์พร้อมมูลวัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
41สามเณรธันวาขันทองวัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
42สามเณรอาทิตย์เกตราชวัดศรีนครารามคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระพิเชษฐชัยไกรวิเชษฐ์ขนฺติธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระสุดใจพิทักษ์วาปีอธิจิตฺโตวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระบุญยืนศรีเพชรปภงฺกโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระอุทัยวงศ์กัลยาสุภทฺโทวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระสมพงษ์เหลียวกลางชุตินฺธโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
48สามเณรชัยโชคนรพัฒน์วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
49พระสงกานต์วงวิหารสุจิตฺโตวัดสว่างโยมาลัยคณะจังหวัดอุดรธานี
50พระสมคิดพลทะจักร์จกฺกวโรวัดสว่างโยมาลัยคณะจังหวัดอุดรธานี