รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๓ - วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมัยทาดีจตฺตมโลวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระบัวสีอุดมชัยอุตฺตโมวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระประดิษฐ์พองคำฐิตคุโณวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระณัฐพงษ์สมลือชาถาวโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระประเมษฐ์ชุมจันทร์ปภสฺสโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระณัฐพลคำเวียงคำพลญาโณวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระสิทธิศักดิ์แสงอาวุธสิริจนฺโทวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระเจษฎาสิงขรณ์กิตฺติสาโรวัดสามัคคีบำเพ็ญผลคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระวิทยาบุญเพลิงวิชฺชาธโรวัดสว่างพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระนิลพัฒน์กะการดีนีลวณฺโณวัดสว่างพัฒนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระเสกสรรจะหลาบหลวงสารโทวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระศักดาแสงวิชัยสมจิตฺโตวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระอนุกรณ์แถมกลางอนุตฺตโรวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระสุวิทย์วงษาบุตรสุวฑฺฒโนวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระทองพิทักษ์ธุระพระสุภทฺโทวัดศิริธรรมคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรนันทภพเประกันยาวัดศรีสำราญคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระอภิชาติบุดดาศรีอภิปาโลวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระสุรพลหล่าบุญเลิศสุเมโธวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระวรวิทย์ภูเดชดวงวิสทฺโธวัดโพธิ์ศรีสร้างคอมคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระจันทร์เวียงบ่อแกจนฺทสาโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระศุภกานต์ท้าวสกุลสุชาโตวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระกิตติดวงภักดีกิตฺติปุณโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระพิชัยฤกษ์โพธิ์บายพลวุฑฺโฒวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระแก้วพิมูลสนฺตมโนวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระวีระศักดิ์ยาโสภาวรญาโณวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรจิระศักดิ์ดวงภักดีวัดเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระคูณคำหินคุณวีโรวัดโพธิ์ศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระมนตรีมณีจักรมหาคุโณวัดพรสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
29พระทศพรอัปการัตน์ยนฺตสีโลวัดอัมพวันวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระอำนาจดวงภักดีจิรวฑฺโฒวัดอัมพวันวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี