รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๑ - วัดหลวงเพ็ญ
ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุริยายอดทองสุมโนวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสิทธิชัยอภัยโคตรอภิปญฺโญวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระอำคากองทองสุเมโธวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสมพรไผ่ป้องฐิตกุสโลวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระคำงามลุนอินฺทวณฺโนวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระวันทาส่อนช้อนวรธมฺโมวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระจตุรภัทรแสงแก้วจตฺตวโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระกิตติพงษ์จันทะนากิตฺติสาโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระชัชวาลสิมมาสิมสุธมฺมทีโปวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระบุญเกิดเนตรวันฐานวโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระอภิสิทธิ์มีชาติอาวุธฺปญฺโญวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระคุณากรยางสุดปสนฺนจิตฺโตวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระปิติพงศ์พลยศสนฺตมโนวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรสิทธิศักดิ์ศิริบุตรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระจรัญบุญชัยโยคุตฺตจิตฺโตวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระกิตติศักดิ์เนื่องพนอมกิตฺติคุโณวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระเรณูฤทธิ์ศรีปริชาโนวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระประสิทธิ์ท้าวมะลิอธิมุตฺโตวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระพลวัฒน์เสนสุขอาภทฺธโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระอานนท์ดวงเดชอนนฺโทวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระจักรกฤษครุฑแก้วคุณวโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระประยุทธสีชนเขมกาโมวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระอลงกตแกล้วกล้าอนาลโยวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระจิรวัฒน์ศรีทุมมาจิรวฒฺโนวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระณัฐพงษ์รอบรู้ทินฺนวโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระบัวไลพรหมชัยถาวรสทฺโธวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรอนุรุตแกล้วกล้าวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรอิทธิพัทธ์เกิดสวัสดิ์วัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรอภิรักษ์พร้าวหอมวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรธีรวัฒน์โสมงคลวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรนัตตพรกันหาสีวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระสุชาติจันสีหาญาณธโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระจิระวินสายทองคำอนาลญวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระกรกตยศแก้วโชติวโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระเสถียรคนฉลาดวิสุทฺโธวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระคำตาแสงดีคณฺธาโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
37พระวิเชียรชัยวรรณาเขมิโยวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระสมพรแก้ววิเชียรขนฺติพโลวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
39พระพลวัฒน์รื่นกลิ่นจันทร์ฐานวุฒโตวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
40พระเกรียงไกรบุญภาวชิโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
41พระบุญจันทร์บัวบานปุญฺญภาโควัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
42พระคำปานบุญทศคุณวโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระทินกรศักเหลาจิรธมฺโมวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระเสริมไตรกุลสุขกาโมวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระเคนยุบลสุดขนฺติธมฺโมวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระศุภโชตินาลงพรมถิรจิตฺโตวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระทิวานนท์เหมลาโทวโรจโนวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระชัยรถอินลากิจฺจธโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
49พระณัฐวุฒิมหาหิงษ์ฐานจาโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี
50พระสุรชัยช่างศรีธมฺมสโรวัดหลวงเพ็ญคณะจังหวัดอุดรธานี