รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๐ - วัดสามขาสันติสุข
ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประวิทย์ชุมนุมโชติกโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระนาทีมาวันอธิมุตฺโตวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระพุทธพรนิลยองปิยธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระพงษ์ศักดิ์ฉิมสีดาวิริโยวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระศราวุธดิรกโสภณสจฺตจิตฺโตวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระธนงค์คำวีระจนฺทสาโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระก้องเกียรติบำรุงหมู่สีลสํวโรวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสมบุรณ์อ่อนทองหลางปิยธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระอุ่นเพ็งกุลวตธมฺโมวัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระนวพลลีรักทีปธมฺโมวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระวัชรกรผู้เจริญอาภสฺสโรวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระไตรภพศรีลาโคตรคุณวีโรวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระสมศักดิ์ศรีระมัดอาจรธมฺโมวัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระปันโนรินทร์ปุญฺญาโภวัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสุนทรนัตติพันธ์ขนฺติวโรวัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระธีระพลชัยปัญญาชยปญฺโญวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระเภาโคมชัยภูมิปภาธโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระวัฒนาธารประเสริฐเขมกาโมวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระนรเศรษฐ์ศรีทาถุงจิตฺตกาโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระประดิษฐ์สายบุญมีจนฺทสาโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระวรวิทย์มหาหิงษ์มหาญาโณวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระก้านอิ่มเต็มโชติวโรวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระบุญมาคำควรตปสีโลวัดมงคลคำบำรุงคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระกฤษกรแซ่ตันธมฺมทีโปวัดอูบมุงเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระสรศักดิ์มาตะชาติธมฺมทินฺโนวัดอูบมุงเหนือคณะจังหวัดอุดรธานี
26สามเณรนวพลบุญประคม-วัดสามขาสันติสุขคณะจังหวัดอุดรธานี
27สามเณรประวันวิชย์ดวงมณี-วัดบ้านโนนหวายคณะจังหวัดอุดรธานี
28สามเณรวิษณุศรีวิชัย-วัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
29สามเณรณัชพลแก่นงาม-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
30สามเณรอภิวิชญ์ทองโคตร-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
31สามเณรกันตพลเสนานุลิด-วัดอุดมศิลป์คณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรวัขระแก้วสีมา-วัดบ้านหนองอ้อคณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรคธาวุฒิหลักดี-วัดหนองบัวเลิงคณะจังหวัดอุดรธานี