รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๙ - วัดสระบัว
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกันยาสาธารณะอุตฺตโรวัดสระบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระอภิชาตจันทร์ไชยอนาวิโลวัดสระบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระวันชัยนพพิทักษ์สารโทวัดนิคมพัฒนาคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระพงศกรจันเทศกิตฺติทตฺโตวัดบูรพารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระชาญชัยนาสวัสดิ์อคฺคธมฺโมวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระธนเรศสิงห์ภูมิจิตฺตคุตฺโตวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระทองสุขพันโบฐิตสํวโลวัดป่าเวฬุวันคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระคณากรสุโขพันธ์โชติปาโลวัดธาตุยางชุมคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระพงศ์พณิชลีโสภาปริปุญฺโณวัดใหม่เชียงคงคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระปัณณทัตเกตุไหมสนฺตจิตฺโตวัดสระบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระศราวุธพรมโสภาวิสุทฺโธวัดสระบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระอโนทัยปราบศัตรูสิริธโรวัดดงบังคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระกิตติศักดิ์นาสมตรองญาณวีโรวัดดงบังคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระอำพลแก้วกำบังธนปญฺโญวัดดงบังคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระประสิทธิ์หาญมนตรีถิรปญฺโญวัดดงบังคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระสัญธยาศรีสัมฤทธิ์เตชปุญฺโญวัดดงบังคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระธีระพงษ์โทนหงษาปญฺญาจโรวัดดงธาตุคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระศราวุฒิรัตนภักดีพลวุฑโฒวัดดงธาตุคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระกฤษณะปานนอกอคฺคปญฺโญวัดคำเจริญคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระสมบัติวงค์ตระกูลถาวโรวัดคำเจริญคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระสมรศรีษะสุเมโธวัดป่าวิปัสนาชัยยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระศุภวัฒน์ตันสีนนท์ฐิตปุญฺโญวัดป่าวิปัสนาชัยยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระกฤษณะเสียงใสวรธมฺโมวัดป่าวิปัสนาชัยยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระเสมือนภูหนองโองเตชวโรวัดพัฒนวารีคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระอริยะวัฒน์นนทะราชวิสุทฺโธวัดอัมพวันวิทยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระถาวรเบ็ญจกุลอภิญาโณวัดอัมพวันวิทยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระปัญญาปัญญานุสนธ์ปญฺญาธโรวัดอัมพวันวิทยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระวัชระสำแดงชัยฐานุตฺตโรวัดแก้วสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระสวยอินทร์กองสนฺตจิตฺโตวัดแก้วสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระทักษิณชูเลิศจกฺกวโรวัดแก้วสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระประกาศิตวงศ์อารีปุญฺญอริโญวัดแก้วสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระศุภชัยอุ่นราชสุทฺธจิตฺโตวัดแก้วสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระสมเพชรเดชอุดมเตชวโรวัดสระบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระอภิชัยศรีอุดรธมฺมวโรวัดใหม่โพนทองคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระบัณฑิตนนทคำจันทร์สิริภทฺโทวัดบ้านเหล่าตำแยคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระคำดึบุญทาจารุธมฺโมวัดสระบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
37พระแดงสิงห์นีอธิจิตฺโตวัดสระบัวคณะจังหวัดอุดรธานี
38สามเณรจักรินอ่อนแสงวัดแก้วสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
39สามเณรสุรพงษ์เบ็ญจกุลวัดอัมพวันวิทยารามคณะจังหวัดอุดรธานี