รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๘ - วัดสีหนาทศาสดาราม
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกรเกียรสัตชนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรคุณากรสาดนอกวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรฉลองชัยเจริญบุตรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรชวิศโคตรสาลีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรฐิติศักดิ์สงเสพวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรปรเมษพุทธโคตรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรปาราเมศขึ้นกันกงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรพุฒิพงศ์แสนทวีสุขวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรราชวุฒิภูวาลย์คำวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรวรวุฒิแก้วดอนรีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรวัชพลเพ็งเพชรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรวิษณุเล็กพุ่มพวงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรศราวุธสอนแสงวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรสิทธิศักดิ์วรรณอุดมวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรสุริยันทิพย์คำมีวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรสุวรรณภูมิอุปไชยวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรอดิศักดิ์กิติศรีวรพันธ์วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
18สามเณรอภิวัฒน์สมีเพชรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
19สามเณรอาทิตย์แสงศรวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
20สามเณรศิริโชติวงษ์สาอ้วนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรธีระพงษ์วงค์ศิลป์วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระชานนท์อาจคงหาญอนาลโยวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระปรีชาแสงเพรชปริญาโนวัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
24สามเณรกฤติพสศ์กองพันธ์-วัดโสมสันตยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระสถิตนาเพียงล้อมกิตติปญฺโญวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระประชาไชยสงวรธมฺโมวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระตุกกิตติราชปิยธมฺโมวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระณรงค์ฝ่ายสัจจาสุภทฺโทวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระสมคิดเกษจันทร์สมจิตฺโตวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระเดชามาสวิสุทธิ์เตชปุญฺโญวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระศุภศักดิ์ศาสนสุพินธ์สุทฺธิญาโณวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
32สามเณรวีรยุทธภักดีวงศ์วัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
33สามเณรทักษิณบรรจงวัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรโชคชนาปัญญารักษ์วัดสีหนาทศาสดารามคณะจังหวัดอุดรธานี