รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๒ - วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพรรณชาติเสาเมืองทองกตปุญฺโญวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระคมสันราชโยธีคุณงฺกโรวัดสวาดรัตนสีมากิจคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระอัครพลก้อนกลมเปรี้ยวอคฺควโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระพีรวัฒน์ดวงตาโพสาอคฺคธมฺโมวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระเกียรติชัยคำมูลกนฺตสาโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระกล้าณรงค์วาจีประศรีเขมวโรวัดศรีเมืองคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระรุ่ฃเรืองโกมลวาทินปภสฺสโรวัดวิทยานุกิจคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระถันเหล็กเพชรจนฺทสาโรวัดโบราณศรีรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสมจันทร์อินสะอาดอินฺทญาโณวัดโบราณศรีรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระศุภชัยเอียลอดอภิวโรวัดทุ่งสว่างโพนทองคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสุริยาหัวดอนสุปภาโสวัดโนนตูมสรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระจรัญสิงขรขนฺติโกวัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรกิตติพศบุญใส-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรธนภัทรเกื้อกูล-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรธาวินคำสีแก้ว-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรธนาทิพย์ชัยปัด-วัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี