รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ ภาค ๖
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๓๒๓๐๒๒ - วัดดงลาน
ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง แพร่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษากศน.มัธยมนายพยุงตุมสุ่มกศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญ์จิราท่าแก่นโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
3อุดมศึกษาป.โทนางอัจจิมาวรรณเลิศกศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแก้วกัลยายิ่งอินทร์โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
5อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวขวัญฤทัยเขื่อนจะนะกศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
6มัธยมศึกษาม.๖นายชินวัตรบุญใจกศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิตติไชยวุฒิโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
8อุดมศึกษาป.ตรีนายประพันธ์ดอกแก้วกศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
9มัธยมศึกษาม.๖นางแต๊วชื่นสมบัติกศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราพรไชยวุฒิโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรชิตาป้องโสภากศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวัศยังน้อยโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณิดาวัตตากศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีศักดิ์จักรดีโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสมนึกอุดแบนกศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
16มัธยมศึกษาม.๖นายสายบุญขันกศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรชตกาวีเปิบโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรากรกันทะเขียวโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
19มัธยมศึกษาม.๖นายสุทธิเกียรติปั้นเกตุกศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิริวัฒน์หมดกลมโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
21มัธยมศึกษาม.๖นางอำพรเอ้ยวันกศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสหทัยวรรณเหลืองโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
23มัธยมศึกษาม.๓นายยศนนท์หม่องนันท์กศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุปรียาสุวรรนาวุธโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
25มัธยมศึกษาปวช.นายกฤษณพงศ์โนกาวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภาพรเรืองวีรยุทธโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
27มัธยมศึกษาปวช.นางสาวขวัญฤทัยดวงอารามวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
29มัธยมศึกษาปวช.นายคฑาวิทจิตต์สุขสำราญวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรปัญญาสาโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
31มัธยมศึกษาปวช.นายจำรัสแสนคำวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพุฒิเทพจากสมัยโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
33มัธยมศึกษาปวช.นางสาวจินดารัตน์ใจจานวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสราแก้วศรีเปล่งโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)วัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
35มัธยมศึกษาปวช.นางสาวจีรนันท์มาเรือนวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคณาธิปสีติโรงเรียนบ้านบ่อวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
37มัธยมศึกษาปวช.นางสาวเจนจิราดอกสุขวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐชนนเป็งวันทาโรงเรียนบ้านบ่อวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
39มัธยมศึกษาปวช.นายธวัชชัยเกี๋ยงหล้าวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภนิดาถาป้อมโรงเรียนบ้านบ่อวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
41มัธยมศึกษาปวช.นายธวัชชัยใจใสวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรนลินฝั้นเครือโรงเรียนบ้านบ่อวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
43มัธยมศึกษาปวช.นายธีรไนยยะคำวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
44มัธยมศึกษาปวช.นายนิรุชกาลสุขวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครพงษ์เหลืองขมิ้นโรงเรียนบ้านบ่อวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอิสรีย์สีติโรงเรียนบ้านบ่อวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
47มัธยมศึกษาปวช.นางสาวบัวฟักเทพศิริวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
48มัธยมศึกษาปวช.นายพัชรพงศ์บุญเรืองวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
49ประถมศึกษาป.๖นางสาวศิริพรอรรถวิรุฬหกิจกศน.อำเภอลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
50มัธยมศึกษาปวช.นายพันธกานต์สุริยะสุขวิทยาลัยการอาชีพลองวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่