รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔
นักธรรมชั้นเอก - ๓๒๑๓๐๐๑ - วัดคูยาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 88 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศักย์ศรณ์จันดีสารปภสฺสโรวัดคูยางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระสุรศักดิ์อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์กตปุญฺโญวัดคูยางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระประชันจันทรังษีอุปคุตฺโตวัดคูยางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระหัสดรอาษาอุตฺตโมวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระคณาธิปตะติยะสุทฺธิวิญฺญูวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระณัฏฐ์คูณเมืองฐานวโรวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7สามเณรศุภกรชูรัตน์วัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8สามเณรชาญณรงค์บุญแจ้งวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9สามเณรชนกันต์สมพงษ์วัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระสรวิศอภิชิตชาตตปสีโลวัดคณฑีศรีวชิรารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระสัมพันธ์คำดีกิตฺติญาโณวัดปางเรือวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระยศพงศ์ทีทาภีรปญฺโญวัดยางเรียงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระอ๊อดตาคะกิตฺติวโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระจำรัสลำข้อเมตฺตโกวัดมอสำเภาพัฒนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระหมื่นฤทธิ์เอี่ยมแย้มตปสีโลวัดศรีปุณณาวาสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระวัลลภสุขสอาดอินฺทปญฺโญวัดวังพระธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระภิญโญสำแดงเดชจนฺทสาโรวัดวังพระธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระอธิการไพโรจน์อ่อนอุทัยฐิตธมฺโมวัดคลองสีนวลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระอธิการเชื่อนอึ่งเส็งฐานิสฺสโรวัดเทพทรงธรรมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระรัตนพงษ์สนธิอาวุธปญฺโญวัดไทรย้อยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระดาวเรืองแจ้งเสว่ฐิตธมฺโมวัดสหราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระมนูนสิงห์วีปริชาโนวัดอุทุมพรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระโปรดโพธิ์ศรีอติพโลวัดตะเคียนทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระบุญเพิ่มจ้ากล่ำอภินนฺโทวัดโขมงหักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระอำพรนิยมชนโอภาโสวัดมิตรศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระอธิการบุญลือถาวรลกฺขิตาจาโรวัดหนองเต่าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระกมลแก่นแจ่มมหาปญฺโญวัดร่วมใจสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระสุพจน์เหล่ารอดอาภากโรวัดสระสิงห์โตคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระกฤตติกรณ์กุลวัฒน์อภิโชติจารุธมฺโมวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระบรรจงขันทองปรกฺกโมวัดทุ่งสวนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระอธิการไพเลิศเลิศเจริญมีบุญสนฺตมโนวัดพงษ์ใหญ่สัมฤทธิ์ผลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระอธิการแอ๊ดจิ๋วแบนฉนฺทธมฺโมวัดเนินสว่างคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระผลทองเปรื่องฉนฺทโกวัดหนองกองเหนือคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระกฤษณะแสนปันตาสนฺตมโนวัดบ้านปางขนุนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระยุทธภัณฑ์ยุทธนาการขนฺติจิตฺโตวัดวังเพชรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระกิติกรสาริกุลกิตฺติธโรวัดสระเตยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระรินสนธิงามขนฺติโกวัดบางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระธนากรอินตาสิริคุตฺโตวัดบางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระกันตภณขันอินทร์สิกฺขาสโภวัดบางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระสมโภชอมรวุฒิธรรมวยวุฑฺโฒวัดบางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระธัญญาพุดทิวาปญฺญาวชิโรวัดเสด็จคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระช้อยพุ่มใยโชติโกวัดเสด็จคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระอวยชัยเชษฐรตานนท์อธิปญฺโญวัดเสด็จคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระเปรมอินทะนัยโชติปญฺโญวัดเสด็จคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45พระทบลาภล้วนปรีดาอภิปุณฺโณวัดดอนไพรวัลย์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
46สามเณรวรพลแซ่ว่างวัดดอนไพรวัลย์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
47สามเณรธรรมทัศน์อินทนาวัดดอนไพรวัลย์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
48พระมหาเจริญชัยเก่งมากโชติธมฺโมวัดกัลปพฤกษ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
49พระเล็กสร้อยเกลียวฐิตสทฺโธวัดห้วยปักษ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
50พระชลอทองคุ้มธีรปญฺโญวัดทุ่งแปะธรรมารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร