รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔
นักธรรมชั้นโท - ๓๒๑๓๐๐๑ - วัดคูยาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 178 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสินชัยน้ำเต้าไฟธมฺมทีโปวัดคูยางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระณัฐพงศ์กลิ่นบัวปริปุญฺโญวัดคูยางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระสหราชส้มแป้นสมฺมาปญฺโญวัดคูยางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระสุเมธโกสุมสวรรค์สีลเตโชวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5สามเณรพงพัฒน์ปวุตตานนท์วัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6สามเณรพิรุณชัยเก่งมากวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7สามเณรนเรศพรมนิลวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8สามเณรอนุวัฒน์ภิบาลวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9สามเณรชาญณรงค์สระทองสงวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10สามเณรวีระศักดิ์บุญหนุนเทศวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11สามเณรสราวุธสิงหาวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระศิลาจันทร์คุ้ยกิจฺจสาโรวัดโพธิ์ทองราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระอนุพงศ์โสดาเจริญอาสโภวัดโพธิ์ทองราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระสุทธิศักดิ์หารชนะยติโกวัดมงคลศรัทธารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระบัญชาพระยาลอเตชวโรวัดคลองละแวกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระสุชาติทุติกนฺตธมฺโมวัดคลองละแวกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระชุมพรปราบพรานขนฺติสธโทวัดคลองละแวกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระสำอางน้อยพานอติชาโตวัดคลองละแวกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระสมหมายทองพิจิตรอตฺถกาโมวัดคลองละแวกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20สามเณรสัมพันธิ์รักษาชอบวัดประดู่ลายคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21สามเณรณริทธิ์คำออ่นวัดประดู่ลายคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22สามเณรธีรภัทรบัวทองวัดประดู่ลายคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23สามเณรธนัชแซ่เฮ่อวัดประดู่ลายคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระพิทักษ์การช่างสุจิตฺโตวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระปรีชาไร่เกษมวรปญฺโญวัดวังประดาคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระธวัชชัยน้อยสว่างชยธมฺโมวัดวังประดาคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระแสงเทียนอินทร์ศรีสนฺตกาโยวัดวังพระธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระกฤตภาสดวงรัตน์ภากรเขมจาโรวัดวังพระธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระนเรศยอดเทศฐานกโรวัดศรีปุณณาวาสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระวินัยกันหาทองอนุตฺตโรวัดไตรตรึงษารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระชะยนต์ปรายทองปริปุณฺโณวัดสระแก้วคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระวิโรจน์คล้ายแก้วจนฺทสโรวัดคลองสีนวลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระธวัชคำฝันถิรปญฺโญวัดคลองสีนวลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระสะอาดกลางสาถาวรจิตฺโตวัดใหม่ศรีเจริญพรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระชวนเพชรรัตน์มหาวีโรวัดใหม่ศรีเจริญพรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระวินัยศิริแสงเมล์เตชวโรวัดราษฎร์เจริญพรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระบรรจบบัวศรีฉนฺทสาโรวัดเทพทรงธรรมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระสำรวมสังข์ศิลป์ชัยสนฺตมโนวัดสหราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระองุ่นอำภาสสุจิตฺโตวัดสหราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระอำนวยภู่เอี่ยมฐานิโยวัดสหราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระประยูรหิรัญโชติวโรวัดสหราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระเชิญยิ้มสรวลอธิปญฺโญวัดตะเคียนทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระทวีนิลขำฐิตธมฺโมวัดตะเคียนทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระสวาทแป้นสูงเนินรุจิตธมฺโมวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45พระวรพลจันทบุตรยโสธโรวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
46พระอัมรินทร์วงแสนอภิชาโตวัดคณฑีศรีวชิรารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
47พระชูเกียรติเกิดศรีสุทฺธิมโนวัดคณฑีศรีวชิรารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
48พระนิมิตสมพระมิตรสุชีโววัดคณฑีศรีวชิรารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
49พระชูชาติสุขสุเหิมกตกิจฺโจวัดคณฑีศรีวชิรารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
50พระสากลนิยมชนสุจิตฺโตวัดมิตรศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกำแพงเพชร