รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตาก ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๓๑๙๐๒๙ - วัดชัยมงคล
ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด ตาก

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตพงศ์หอมกลิ่นคีรีโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชินดนัยต่อติดโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกษราภรณ์กาใจโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพัฒน์พาทีโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิตตราภาอุดปิงโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทวันคำเสนโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยสิทธิ์สุวรรณประทุมโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบัวชมพูใจโนโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาณุวัฒน์แก้วเข็มโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปารีณาวงษ์กิจโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภินันท์ใจโนโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐภูมิวิไลเลิศโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรรักษ์ดวงแก้วโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรินตราพรมมาโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกันตพงศ์ละราคีโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจารุกัญญ์ระมัดหาโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลธิดาบุญต่อโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติกาญจน์น้อมสุระโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณฐภัทรคหพลพัทธ์โรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฏฐพลกะนะโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีระวัฒน์ตุลาโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฏิธานฟูเชื้อโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปรียาภรณ์คำปาโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ทิพพาวงษ์ต๊ะโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์ปุญญพัฒน์กรโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแพรทิพย์กันใจโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุวัฒน์พญาวงษ์โรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูริทัศน์พลสว่างโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิวัฒน์บรรมณีสกุลโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวีรภัทรามาลำปางโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก