รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 567 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจริยาพรชาติชำนาญโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกตนภาณ์ทิศอุดรโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมศิรภัสสรบุญกิมโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทร์ทิมาจีบทับโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเฉลิมพรหนอกกระโทกโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลาธิปท่อนกระฐินโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายโชคอนันต์วีระโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์ทศพรโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธิติวุฒิอ่อนศรีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพลจันทีโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพชรอยู่เย็นโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์จันทีโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอธิสรณ์ทะวันโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัชรพลบุญมาโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณวัฒน์เจริญงามโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิวกรพันธ์เพชรโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจรรยพรจงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุธีธิดาคำจีนโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพรรนิสาคำบุตรโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐาปกรณ์กุมาราโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเอกพลไทยเจริญโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐกานต์ทองเทศโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกิตติ์พิมเสนาะโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
24มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐพลนนทิโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายประพัฒน์เจตน์สำเนียงโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิจริตงามโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัตติกาลหลากจิตรโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตจงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอุดรเหล่าทับโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพุทธิปภาทองเชตุโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวนันต์นาคประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษฎาทิศหน่อโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรภัทรพุ่มต้นวงค์โรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายโกวิทบัวนาดโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชพรสุวรรณกูลโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเนตรนภาสุมาลีโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณานนท์ด้วงลาโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเสาวลักษณ์หอมรถโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์ฤทธิ์นงนุชโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
40มัธยมศึกษาม.๔นายภานุวัฒน์เที่ยงธรรมโมโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
41มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชลธิชาเดชพงษ์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรศิลป์จุติโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
43มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเจนจิราจันทร์เขียวโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภาภรณ์ศูนจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
45มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอภิสราวงษ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุญนิสาเหลืองศิริโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
47มัธยมศึกษาม.๔นายพีรภัทรบุญโสภาพโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริญสิริชัยเสริมเทวัญโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒพลนิระโทษะโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
50มัธยมศึกษาม.๔นางสาวธนพรใยไม้โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย