รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกษมศักดิ์พูลสาทรกูลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทพรโคตะมูลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกัญญาขุสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตภาสเนืองศิลป์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
5มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุพรรษาเรือนแพงโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิตติพัฒน์วรรณาโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิชากรเฟื่องฟูโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเสาวนีย์วิเชียรโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปริยากรพรมมูลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุวัฒน์พลฤทธิ์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชลกรเก็บนิลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรลับเนตรโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิสรกระดิ่งโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูธนถาเป็นบุญโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
15มัธยมศึกษาม.๑นางสาวธมลรัตน์เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณฐมนปาวันโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิกุลแก้วเมฆมีเดชโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูธิปถาเป็นบุญโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรินภาพรหมหาชัยโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณฐรัฐต๊ะบรรจงโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมนตราแก้วคอนไทยโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัตนกรมาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรณกรเข็มสุวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกานต์มาบางโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์แก้วเปี้ยโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิใยไม้โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวาสนาบานเย็นโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรเดชยี่เข่งโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตหมีตาโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิชุดานุมัติโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูวนาทใยไม้โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนันต์ปั้นเอ้ยโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกัณฑ์อเนกฟองแก้วโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีภพบุตรเตโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิมลศิรินาหลวงโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจารุวรรณแก้วชุ่มโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัครเดชศิริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
38มัธยมศึกษาม.๓นายศักรินทร์พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรลำดับโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดวงพรแซ่โคว้โรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจันพรหมอินทร์อ่อนโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธินันท์ลำดับโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกานต์ไวยโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐกมลเมฆลอยโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชาดาคำประดิษฐโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปลายฝันมุ่งปั่นกลางโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนาธิปเจริญโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุธีศิริจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรพลธัญญาโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนภดลดนตรีโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย