รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 101 ถึง 150 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
101มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์พึ่งทองคำโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
102ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันวาสอนฉิมพาลีโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
103มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเรืองศักดิ์กุฏมณีโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
104ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนราวิชญ์บุตรทองโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
105ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิศารัตน์เป็งน้อยโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
106มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรรณิการ์บรรเทาใจโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
107มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนนันท์จันทรจูโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
108ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมศชูวิทย์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
109ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเปรมฤดีจันดวงโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
110มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปฏิพลสามัญโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
111มัธยมศึกษาม.๒นายรพีภัทรจันทร์ศรีโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
112ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรชัยทองเพียรโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
113มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลญาวีร์ลอยทองโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
114ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรินทร์ดงดอนโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
115มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญจิราบัวเขียวโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
116ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรินทร์เป็งน้อยโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
117มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจษฎากรณ์ตรีนพโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
118ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรีทิพย์ชาญโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
119มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชุติมานาอุดมโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
120ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิตตินันท์เป็งน้อยโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
121ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมัณฑิราเร็วไวโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
122มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพชรดนัยภู่ระหงษ์โรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
123ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฤทธิ์กฤตน์สมวงค์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
124มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชรพรประชันโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
125ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรินทร์ชายกลั่นโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
126มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัชรพลที่รักโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
127มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูนรินทร์สิงห์เหาะโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
128ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวาสนาเกิดภู่โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
129มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณนิสาชัยชนะโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
130ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิปปสิชญ์กูดเมืองโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
131มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิทยากรวันมอยโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
132ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุชานนท์แสนคำโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
133มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรไพลินหาญกล้าโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
134ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนัญญาช่วยเพ็ญโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
135มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรรัมภาหาญกล้าโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
136ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุพงศ์บัวนาคโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
137ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชาแก่นแก้วโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
138มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัครวินทร์ขุนเพ็ชรโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
139ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนดลทองอ่อนโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
140มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนุดมปิ่นทองโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
141ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพัฒน์สาทิพจันทร์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
142มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรชนกอ่องเภาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
143ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรศรอินทร์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
144มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายลีซออาจหาญโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
145ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปะนิดารามศิริโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
146มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิรินดาแก้วสุวรรณโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
147ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตนาอยู่มากโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
148มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุกฤตคิดสนองโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
149ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอชิรญาณ์บุญเพ็งโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
150มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิสรเย็นคงคาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย