รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๒ - วัดบ้านกร่าง
ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 697 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสุภาพไฝสัมฤทธิ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงประกายดาวสินสมุทร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายดวงปกรณ์กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายยศภัทรอ้นคำโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรอินทรนามวงศ์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนฉัตรเปภักดีโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
7มัธยมศึกษาม.๒นายอิศราม่วงเขียวโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงประภาศิริจักษุโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณภัทรทุตะกิจโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกพรงามภักตร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวุฒิชัยคุณาเมืองโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณกล่อมเกลี้ยงโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศุทธิรัตน์เพชรถมโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภกฤตเณรทองโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกษิดิศเที่ยงอินทร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุริยาคชสิทธิ์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัฐจรรยาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์พึ่งเพี้ยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเพิ่มพรเกิดผลโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคณนาถขาวโชติช่วงโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนภัทรท้วมเกิดโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจริยาพรชาญสูงเนินโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
23มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวภัคจิราพลอยเจริญโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฉัตรทิพย์บัวแก้วโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
25มัธยมศึกษากศน.มัธยมนายมงคลทองอยู่โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐกรมาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
27มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวธารทิพย์สร้อยลาโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพงษ์ชมเชยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
29มัธยมศึกษากศน.มัธยมนายพีรพัฒน์ปานบัวโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรสุขชมทองโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
31มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวกมลทิพย์ฉิมมั่นโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญามันเทศโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
33มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวกมลทิพย์ยอดเพชรโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภัสสรจักษุโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
35มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวรุ่งทิวาสายอินทราโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรณนิสาพ่วงชัยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
37มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวกัณฐิกาครุฑวิเศษโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัสตราภรณ์สีห์จักร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
39มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวจันทิมาเกตุทองโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไพรวัลย์รอดอินทร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
41มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวประทุมจันทร์พะโยมโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภากรณ์เกิดม่วงโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
43มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวสุภาวดีแสงชมภูโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมาลัยวรรณนาตาลโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
45มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวกัญญารัตน์เศษเสาโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมาลิสาโสล่าโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
47มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวชิดชนกศิริโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมินชญานกแก้วโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
49มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาววิภาพรคำนาคโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
50มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวณิชาภัทรกลับจันทร์โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย