รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๕๑๕๑ - โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน เพชรบูรณ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 72 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกพรแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกียรติชัยอยู่ถาวรโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิตรีรสโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐภาสโมจุ้ยโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุริยะฉายแสงจันทร์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรจันทร์ประธาตุโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภินันท์กอซื่อโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนภัสกรเขียวเนียมโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑามาศขำทาโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญทิพย์โมกขะศักดิ์โรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกรโคชะถาโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรพินิตวงไวโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัชนีกรพุ่มคำโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทราพรภูมิเดชโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอาทิตย์ภังค์สังข์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุภัทรยังสุขโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวธัญญาอิ่มจิตรโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิธรจำปาสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิลาศักดิ์แก้วยาโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาณิศาอยู่ตาลโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทรงวุฒิแก้วยาโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพัฒน์ราษสว่างโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนมนพรอยู่ตาลโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาบุญอ้อยโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเทพทองฟองโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีระพัฒน์แก้วงามโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาณิสาปานเพชรโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญาพจจ์งามป้อโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพีรดามีขวัญโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิษณุอิ่มจิตรโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิศักดิ์แก้วยาโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิวดรมาถาวรโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพิชญารอดภัยโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุวัติยิบมัวะโรงเรียนบ้านวังรวกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์วิภาสุพรรณทองโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมธยารอดย้อยโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรายุสรอดย้อยโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรรินทร์จุ้ยจินดาโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสู่ขวัญกลิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตศักดาบุญธรรมโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญจิราภูครองตาโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคงกระพันคำภาพักตร์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคฑาวุฒิคงสอนโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชาลิสาบัวนวนโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชาลิสาอาจหาญโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินวัตรครสิงห์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณรงค์วิทย์สหุนาลุโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐมนพิมพ์น้อยโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัทมนแก้วสีดาโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัทอรแก้วสีดาโรงเรียนบ้านเขาชะโงกวัดเขาฝางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์