รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๓๐๔๕ - วัดชัยเคือง
ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรินทร์พิลึกโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิสิฏฐ์พลโอบอ้อมโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภกรบุญรอดโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติมาแก้วสารพัดนึกโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอนิตาสีหานามโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวีรยามาตรศรีโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอนุษราสีเพ่งโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงน้ำทิพย์คูณลบโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภานุพงศ์คำดีโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลนิชามะลิทองโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธราธรกิ่งไพรโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงลัทพรแก่นท่าตาลโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทิวัสศาสนะโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรดิษฐ์สุระคันธ์โรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศรายุทธชูพินิจโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอภิญญาคูณลบโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐาปกรณ์พันธุรัตน์โรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจ้านายศรีเสมอโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมงคลสีใสสดโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทรศรีสุขโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยวัฒน์บรรณสารโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงผานิตาอินทร์แก้วโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์คงดีโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยรัตน์โพธิ์หวีโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปภัสสรใจสะอาดโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนิดาจันทร์คณาโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฉายสุดาโคตรสีนวลโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาอำนวยชัยโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพิชชาชูพินิจโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงข้าวหอมฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาดากำหนดโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอทิตยาเสนาวุฒิโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาขวัญตาโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตตินันท์ขันทองโรงเรียนบ้านชายเคืองวัดชัยเคืองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรกรพ่วงเกิดโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินวัตรจันทร์ละมูลโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชกมลจันทปโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูธนหมื่นยงโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศราวุทธบุญธรรมโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมณิสรวงค์กระโซ่โรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลชาติพิณโยวงค์โรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสสรม่วงรื่นโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติทัตพ่วงเกิดโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบัณฑิตาสาระพงษ์โรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสพลธรทัพเกษตรโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปติพันธ์บัวบานโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรวาบูชาโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้องหญิงศรีเสมอโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุธินันท์สระสี่เหลี่ยมโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรกฤษณ์ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านคอปล้องวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร