รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๔ - วัดแม่นาเติงใน
ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธิวัฒน์วรพัทรกิจอตุโรวัดศรีดอนชัยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2สามเณรทินกรสุดใจวัดศรีดอนชัยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3พระหริภุญชัยจองคำอางเตชธมฺโมวัดนาจลองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4สามเณรฟ้า-วัดแม่ของคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5สามเณรอาทิตย์-วัดแม่นาเติงนอกคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6พระถาวรพิมพ์ทรัพย์กิตฺติปญฺโญวัดแม่นาเติงนอกคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7สามเณรวรวุฒิ-วัดแม่นาเติงนอกคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8สามเณรจิรวัฒน์-วัดแม่นาเติงนอกคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9สามเณรหล้า-วัดแม่นาเติงนอกคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10พระสมพลกาวิชัยสุชาโตวัดแม่นาเติงในคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11พระสมชาย-สุมโนวัดแม่นาเติงในคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12พระสมปัญญาเป็งสุจิตฺโตวัดแม่นาเติงในคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13สามเณรสุภศินเปียผะวัดแม่นาเติงในคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14สามเณรภาคิน-วัดแม่นาเติงในคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15พระเอกมลดวงแก้วตปสีโตวัดท่าปายคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16พระพงษ์ภูมิหมั่นการกตคุโณวัดแพมกลางคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน