รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๔ - วัดแม่นาเติงใน
ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจิรวัฒน์-วัดแม่นาเติงนอกคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2สามเณรฟ้า-วัดแม่ของคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3สามเณรภาคิน-วัดแม่นาเติงในคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4สามเณรวรวุฒิ-วัดแม่นาเติงนอกคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5พระสมชาย-สุมโนวัดแม่นาเติงในคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6สามเณรหล้า-วัดแม่นาเติงนอกคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7สามเณรอาทิตย์-วัดแม่นาเติงนอกคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8พระสมพลกาวิชัยสุชาโตวัดแม่นาเติงในคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9พระหริภุญชัยจองคำอางเตชธมฺโมวัดนาจลองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10พระเอกมลดวงแก้วตปสีโตวัดท่าปายคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11พระสมปัญญาเป็งสุจิตฺโตวัดแม่นาเติงในคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12พระถาวรพิมพ์ทรัพย์กิตฺติปญฺโญวัดแม่นาเติงนอกคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13พระธิวัฒน์วรพัทรกิจอตุโรวัดศรีดอนชัยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14สามเณรทินกรสุดใจวัดศรีดอนชัยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15พระพงษ์ภูมิหมั่นการกตคุโณวัดแพมกลางคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16สามเณรสุภศินเปียผะวัดแม่นาเติงในคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน