รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๓ - วัดสบป่อง
ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฎฐ์ชานนท์สุวรรณจันทร์วรนนฺโทวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2พระมานิตย์กล่าวปิยะภมรกุลปิยกุลวฑฺฒโนวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3พระสมพลศิลปอนันต์รตนปุตฺโตวัดพระธาตุดอยกองมูคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4พระศรีมาแสงบุญฐิตสีโลวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5พระตอมะ-สุจิตฺโตวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6สามเณรผิ่ว-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7สามเณรแหลง-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8สามเณรแสง-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9สามเณรธนาชิตไกรจารุมาศวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10สามเณรชนานันท์เผือกนิสัยวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11สามเณรณัฐนนท์รัตนมณีโชติกุลวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12สามเณรกิตติพงษ์-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13พระปัณวัฒน์-ปพฺพชิโตวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14สามเณรทุนหลู่-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15สามเณรแหลง-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16สามเณรชาติ-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17สามเณรแสง-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18สามเณรหลาว--วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19สามเณรณเดช-วัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20สามเณรตุ๋ยธัชพงศ์ภัทร์วัดไม้ฮุงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21สามเณรพด-วัดไม้ฮุงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22สามเณรปอก-วัดไม้ฮุงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23สามเณรปิยะ-วัดไม้ฮุงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24สามเณรวัน-วัดไม้ฮุงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25สามเณรหยก-วัดไม้ฮุงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26สามเณรที--วัดไม้ฮุงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27สามเณรขวด--วัดไม้ฮุงคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
28สามเณรพระ-วัดป่าลานคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29สามเณรธรรมวโร--วัดในสอยคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30พระคำสอนธรรมวงค์สงฺกวุฑฺโณวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31สามเณรบุนมาแสงมะนีวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32สามเณรสมชายสิดดาวันวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
33สามเณรวงสะหวันดวงดาลาวัดสบป่องคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
34พระอ่อง-มหานาโมวัดแม่ละนาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
35สามเณรประจวบ-วัดแม่ละนาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
36สามเณรอ่อง-วัดแม่ละนาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
37สามเณรจาย-วัดแม่ละนาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
38สามเณรแหลง-วัดปางคามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
39สามเณรแข่ง-วัดปางคามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
40สามเณรแสง-วัดปางคามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
41สามเณรคำ-วัดปางคามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
42สามเณรหลู่-วัดปางคามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
43พระศิลาธรรมปวงชนวิริยธมฺโมวัดนาปู่ป้อมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
44สามเณรหย่านิซ่า-วัดนาปู่ป้อมคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน