รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๗๐๐๒ - วัดม่วยต่อ
ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระถ่าหว่าละเพ็ญพรรณถาวรธมโมวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2พระแสงดวงคำมูลอุตตโรวัดประตูเมืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3พระหม่องทุนสว่างแท้อนนฺโกวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4พระอำพันธ์มนทนมอติสุโภวัดโพธารามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5พระยอดเรือนคำอาทโรวัดประตูเมืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6พระโทนไพเราะนนฺโทวัดเมืองปอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7พระขวัญชัยธนเจริญวงค์คุณยุตฺโตวัดโพธารามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8พระจักรินทร์อนุโลมรตฺนโชโตวัดแม่สุรินคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9พระปฏิพันธ์นายศจนฺทสโรวัดโพธารามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10พระสุรพันธ์ผาติธนรุ่งอุคฺคญาโณวัดโพธารามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11พระเมืองแอ๋นไม่มีชื่อนามสกุลสนฺตมโนวัดประตูเมืองคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12พระวงศกรก่อผลเกิดมหาวีโรวัดเมืองปอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13พระวรวิทย์วิทาคำกนฺตวณฺโณวัดเมืองปอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14พระดนัยปัญญากตปุญฺโญวัดแม่สุรินคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15พระสุภาพกาวิปัญญาสรรพโลวัดโพธารามคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16พระดาอมรใฝ่ยุทรอมโรวัดม่วยต่อคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน