รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๗ - วัดพระเจ้าตนหลวง
ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกรวุฒินันทวิเชียรชุ่มวัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรกันตพงศ์ยิ่งคุณจัตุรัสวัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรกิตติพงษ์ศิวกรศิลป์วัดร้องธารคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรจิรศักดิ์วนาเวียงวงศ์วัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรจิรสันท์เผ่าเสรีชัยวัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรเจตนิพัทธ์วนาเฉลิมธรรมวัดปทุมสรารามคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรชานนท์วนาเจือบุญวัดปทุมสรารามคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรณัฐวัตรแววพิรามวัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรตะวันเสาแก้วทองวัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรทรงสิทธิ์เขตจรัสแสงวัดศรีเตี้ยคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรทัตเทพวนาสะพรั่งวัดดอยแดนคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรธนโชติทะนุศีลธรรมวัดม่วงโตนคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรธีรภัทรสกาวพนาปิยชนวัดศรีเตี้ยคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรนิธิกรวานรดงไพรวัดศรีเตี้ยคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรปฐพีชมชิดพนาวัดปทุมสรารามคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรวรชิตสุธารักษ์วนาวัดศรีเตี้ยคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรศักดา-วัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรศิลายุทธธนัชอนันต์วัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรศุภชัยวงศ์ฤดีเจริญกุลวัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรสรวิศศรีสกุลอรุณพนาวัดศรีเตี้ยคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรสุรดิษเจริญอายุวัฒวัดม่วงโตนคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรเสฎฐวุฒิธารสุขวิจัยวัดศรีเตี้ยคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรอนุชาวนาสงัดวัดปทุมสรารามคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรอนุวัตวิโรจน์พาราคีรีวัดปทุมสรารามคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรอภิชาติศิโรราบหาญวัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
26สามเณรโอภาสวนาเฉลิมฤทธิ์วัดปทุมสรารามคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรดำรงค์เรืองรองรักพนาวัดดอยแดนคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรชาตรีนิธิเกษมศักดิ์วัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรณัฐวุฒิพงษ์สุทธิชัยวัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรรุ่งนิรันดร์ขุนอินโพธิ์วัดร้องธารคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรศรีทองสง่าเพชรประยูรวัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรอาทิตย์พงศ์สกุลปรีดาวัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
33สามเณรเกรียงศักดิ์เมืองไพรวัลย์วัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
34สามเณรรมย์รวินท์สกูลมูลวัดต้นผึ้งคณะจังหวัดลำพูน
35สามเณรสมบูรณ์ขจรไพรพฤกษ์วัดพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดลำพูน
36สามเณรศุภวิชญ์คำเพียงวัดครุฑเวฬุวันคณะจังหวัดลำพูน
37พระศรีรัตน์ยะมังปญฺญาธโรวัดนาทรายคณะจังหวัดลำพูน
38พระธวัชตาจุมปาวิสุทฺโธวัดบ้านดงหลวงคณะจังหวัดลำพูน
39พระสมพลโพธิยองกิตฺติธโรวัดบ้านดงหลวงคณะจังหวัดลำพูน
40พระผลปินทะยาปิยธมฺโมวัดวังผางคณะจังหวัดลำพูน
41พระประสิทธิ์เมฆโปธิเตชปญฺโญวัดวังผางคณะจังหวัดลำพูน
42พระสว่างส่องหล้าญาณตฺโถวัดม่วงโตนคณะจังหวัดลำพูน
43พระประเสริฐวงค์ษาสมจิตฺโตวัดม่วงโตนคณะจังหวัดลำพูน
44พระเสน่ห์ปัญญาธนัญไชยสุภคฺโควัดม่วงโตนคณะจังหวัดลำพูน
45พระสวัสดิ์หล้าภิระวรธีโรวัดม่วงโตนคณะจังหวัดลำพูน
46พระเสรีแสนพยอมธมฺมสาโรวัดม่วงโตนคณะจังหวัดลำพูน
47พระธีรรัตน์ม่วงแดงชยนนฺโทวัดม่วงโตนคณะจังหวัดลำพูน
48พระอานนท์ร่มป่าตันอธิธโชวัดม่วงโตนคณะจังหวัดลำพูน
49พระณัชพลเผ่ากันทะจิรพนฺโธวัดม่วงโตนคณะจังหวัดลำพูน
50พระทวีศักดิ์ยีคำยสารกฺโขวัดม่วงโตนคณะจังหวัดลำพูน