รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๕ - วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
ตำบลนาทราย อำเภอลี้ ลำพูน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 82 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอติเทพมาติฐิตเมโธวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรปรินทร์ศิลปาชีพงามวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรซอจ่าวนาโรจน์รุ่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรจรัลชัยพนาปานเมืองวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรสายน้ำทิพย์คำนึงวศินวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรเผ่าพงศ์ประวัติดีเด่นวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรบุญมาเทาะเจวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรศิวัชทะนุพุทธคุณวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรพงศ์ภัคสังวรศิลปชัยวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรวัชรพลสมพงษ์อุทัยวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรชิษณุชาพนวาสีวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรสุชาติเสาวคนธ์ไพรวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรสุวิชายุทธนาวิลาศวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรณัฐวัตรศรีนาไฮวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรนันทนัชธารสุขชำนาญวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรจิรวัฒน์เมอะเลอะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรกวินภพสืบบุญเต็มวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรฉันทวัชฤทธิ์นาคาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรไกรวิชญ์เระเกียววัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรธนัชธารสุขวิชิตวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรสุรพลธารสุขกมุทวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรเขมชาติจันทร์อวยโชควัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรธนานพธัญธรพนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรวรเมธชัยชาติตระกูลวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรพลวัตอาจหาญเจริญกิจวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
26สามเณรอนุชาสุวรรณทองกุลวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรนรวิชญ์กิ่งชนะรัตนมณีวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรชยันต์ปลอดรุชาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรสุทิวัสปลอดรุชาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรกิตวิธาทันทวีเพิ่มพลวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรเจติยาเขียวขจีไพรวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรวิทยาวาณิชศรีพนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
33สามเณรนันทภพชัยชาติตระกูลวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
34สามเณรภูพิรัฐวรพจน์พันเลิศวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
35สามเณรกฤตเมธกั้นหยั่นวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
36สามเณรนนทกรคำเด่นวงศ์ชัยวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
37สามเณรนิรัชพรตรีเนตรวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
38สามเณรสุทิวัสขันทองสกุลวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
39สามเณรฐิติพันธ์อภิธาเสนาะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
40สามเณรเจนภพปลอดรุชาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มคณะจังหวัดลำพูน
41สามเณรประชานวลแขธาราวัดนาเลี่ยงคณะจังหวัดลำพูน
42สามเณรบุญส่งบุญสุจริตโชควัดนาเลี่ยงคณะจังหวัดลำพูน
43สามเณรชัยวุฒิขจรชีพภูผาวัดนาเลี่ยงคณะจังหวัดลำพูน
44สามเณรชาติกล้าชัยบุญสมจิตวัดนาเลี่ยงคณะจังหวัดลำพูน
45สามเณรสรธรธนทิพเนตรวัดแม่หว่างต้นผางคณะจังหวัดลำพูน
46สามเณรนรภัทรก่อชาติพนาวัดแม่หว่างต้นผางคณะจังหวัดลำพูน
47สามเณรยงยุทธ์อาชีวะเกรียงไกรวัดแม่หว่างต้นผางคณะจังหวัดลำพูน
48สามเณรวรโชติหมอกมนต์สิทธิ์วัดแม่หว่างต้นผางคณะจังหวัดลำพูน
49สามเณรอดุลย์รัชย์มโนแก้วมณีวัดแม่หว่างต้นผางคณะจังหวัดลำพูน
50สามเณรจิรภัทรวงศ์ไพเราะวัดแม่หว่างลุ่มคณะจังหวัดลำพูน