รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๓ - วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง ลำพูน

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิทยาเลขะการณ์กิตฺติปาโลวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
2พระวชิระจินตนศักดิ์วชิรญาโณวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
3พระกฤษณะเกษมศรีอโนมปญฺโญวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
4พระกฤษฏีชินรักษากิตฺติภทฺโทวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรวงศกรศิลปวิชัยวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรเปาแลงจองอ้ายวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรภูวนัตถ์ปารีแก้ววัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรภาคินชนะกิจวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
9สามเณรณัฐฐกรณ์คนพรมวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรชนกันต์มะธุระวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรนภัสกรณ์เนตรยองวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรพีรพัทร์มูลศรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรบารมีกันทะมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรณัฐนนท์ขันคำวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรณรงค์ฤทธิ์นายมนวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรประกฤษฏ์คำมอยวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรเจตนิพัทธ์มีรักษาวัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรพลศิษฏ์เสาร์แก้ววัดพระพุทธบาทตากผ้าคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรสรรวิชัยเกริกก้องหล้าวัดฉางข้าวน้อยเหนือคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรธีรศักดิ์กานนมานะวัดฉางข้าวน้อยเหนือคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรอภิวัฒน์ตันตราวัดป่าตาลคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรจักรินเรืองไรวินท์วัดร่องช้างคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรครรชนคุ้มประภาวัดอินทขิลคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรณัฐวุฒิสิงห์สุตีนวัดอินทขิลคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรวีรชัยพอน่อวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
26สามเณรศักดิ์สิทธิ์เก่งโฉไลวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรพรเทพพะนิวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรสุวัฒน์ทองคำวัดป่ารกฟ้าคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรวีระพงษ์วนารักษาวัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรอำพลวิมุตวโรตม์วัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรธนนท์ชัยวนาเฉลิมดงวัดกอม่วงคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรณัฐดนัยอร่ามคีรีพนาวัดท่าต้นงิ้วคณะจังหวัดลำพูน
33สามเณรธีรภัทรสมจินตนารมย์วัดท่าต้นงิ้วคณะจังหวัดลำพูน
34สามเณรสมิทธ์สานุวิตรวัดป่าซางงามคณะจังหวัดลำพูน
35สามเณรประชาชาติสุรางค์อุปถัมภ์วัดป่าซางงามคณะจังหวัดลำพูน
36สามเณรเทิดทูนแสงสีผิววัดน้ำดิบคณะจังหวัดลำพูน
37สามเณรนัฐพลไมตรีตระกูลวัดน้ำดิบคณะจังหวัดลำพูน
38สามเณรธีรภัทร์พุ่มพฤกษาวัดหมูเปิ้งคณะจังหวัดลำพูน
39สามเณรณัฐพงษ์แหยมไทยวัดหมูเปิ้งคณะจังหวัดลำพูน
40สามเณรศรัณยูสิทธิคงเชื้อวัดดอนน้อยคณะจังหวัดลำพูน
41สามเณรธนกรตาแก้ววัดสุวรรณวิหารคณะจังหวัดลำพูน
42พระสมบัติอินทนนท์อินฺทนนฺโทวัดป่าไผ่หลวงคณะจังหวัดลำพูน
43พระนิพนธ์ยะกาวินสาตถิโกวัดป่าไผ่หลวงคณะจังหวัดลำพูน
44พระพันธ์ศักดิ์เขมะโยธินฺญาณธมฺโมวัดสุวรรณวิหารคณะจังหวัดลำพูน
45พระขจรศักดิ์ก้อนธงขนฺติธโรวัดบ้านก้องคณะจังหวัดลำพูน