รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๔ - วัดแสนทอง
ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรธนุชาติโศจิอรุณวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรวรโชติมิ่งลักษมีวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรชุติเทพไพรแสนพัฒน์วัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรวีรพลเจริญอายุวัฒวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรสิทธิพลเจริญอายุวัฒวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระผัดก๋ายอดปภสฺสโรวัดยางเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรทังชัยสิขเรศเพชรวัดยางเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรสมศักดิ์มือลาวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรฉัตรชัยสาธิตบุญวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรชินกฤตริแฮวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรสุวัชชัยชาตรียินดีวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรธันยาชิดวนาวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรอนัตตาลิซอวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวีรศักดิ์ประดับหยกวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรณัฐพลประดับหยกวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16พระอินวงฝั้นอภินนฺโทวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระศุภมิตรเรือนประเสริฐศรกตธมฺโมวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
18พระมานะมาโนจนฺทสาโรวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระคำศรีวิชัยวงค์มหาปุญฺโญวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรวีรภัณฑ์ตาละวัดป่าคาคณะจังหวัดเชียงใหม่
21พระทองคำสุภาบุญสุภโรวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรกิตติศักดิ์จอมวิลาสวัดสะฐานคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระสุวัฒน์เสาวภาคย์ตระกูลอภินนฺโทวัดจอมหมอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระอุ้มเครือสายเมืองขนฺติธโรวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระปุยอจ่อลอยปริสุทฺโธวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระประจวบใจหม่องธมฺมวโรวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระสวิชญ์กิจพาณิชย์เจริญชินวิชฺโชวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรพะจอทูศิริไพศาลเขตวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรวิหคขยันกิจอำไพวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรยากิสกุลบวรภัควัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรกรพนมสันติวนาสกุลวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรอภิชาติสาธิตบุญวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรสันติอัศจรรย์คีรีวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรสุภนิตวาจาไพเราะวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรธนัชสกุลดอนไพรขจีวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรวิดาเสน่ห์อนุรักษ์วัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรศุภชัยวิเวกพนาศรีวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรธนพลสันติภูมิพนาวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรวิชาญมโนอาชาวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรอนุชาทวีพานพันธ์วัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรธีรโชติรักแดนดินวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรอนุทัตพะปะยอวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรณัฐพรทุ่งทองกวาวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรณัฐนนท์บุญแดงวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรอนุศิษย์ปราศจากมารวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรณัฐดนัยกั้นหยั่นวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรนันทชัยเรือนมีวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรสายทองพนาสุขสันติวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรศุภกรดิโกยวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรพงษ์นรินทร์โศจิอรุณวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่